Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái khoá XVII, lần thứ 31: Xin ý kiến vào Tờ trình về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/9/2015 | 4:33:26 PM

YênBái - YBĐT – Ngày 8/9, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 31 nhằm tập trung thảo luận cho ý kiến vào Tờ trình về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy; Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, đến nay, các tiểu ban Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã triển khai các bước đảm bảo đúng quy trình, quy định, thời gian và chất lượng.

Căn cứ Thông báo số 168-TB/TPTW của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại cuộc làm việc cho ý kiến vào Dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin trình với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh các nội dung cụ thể. Đó là:

Về Dự thảo Báo cáo chính trị, nên đổi mục tiêu chủ đề Đại hội là “đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc” thay cho tiêu đề cũ là “đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Tây Bắc”.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới: về mục tiêu tổng quát, cần khẳng định “phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, nhất là nông dân, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”.

 Báo cáo Tờ trình về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII.

Về các chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân thời kỳ 2016 – 2020 (giá so sánh 2010) từ 7% trở lên; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người năm 2020 (giá trị thực tế) nên để từ 50 triệu đồng trở lên; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới đến năm 2020 nên phấn đấu tăng thêm trên 20 xã; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng lên 65%; thu ngân sách đạt trên 3.000 tỷ đồng…

Các nội dung về giải pháp, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho tiếp thu, hoàn thiện, bổ sung vào Dự thảo văn kiện. Về cơ bản, các dự thảo văn kiện và nội quy, quy chế làm việc của Đại hội đã hoàn thành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ thông qua gồm 8 văn bản, là: Dự thảo Báo cáo chính trị; Dự thảo Báo cáo chính trị (tóm tắt); Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 – 2020; nội quy, quy chế Đại hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với nội dung văn kiện Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII được chuẩn bị công phu, chu đáo, đầy đủ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần cân nhắc, xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác phát triển đảng viên mới, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tỷ lệ phần trăm số dân được sử dụng Internet, tỷ lệ người dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, bổ sung thêm trong nội quy, quy chế Đại hội... trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phương án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhân sự đại biểu dự Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh và nhân sự đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đảm bảo đúng quy trình, quy định về tỷ lệ, cơ cấu, số lượng. Công tác tuyên truyền, phục vụ, bảo vệ Đại hội về cơ bản đã được chuẩn bị đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Một số nội dung xin ý kiến Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để chuẩn bị trong Đại hội cũng đã được các đại biểu đồng tình, nhất trí cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn của Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình dự kiến danh mục các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

Các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến vào Tờ trình dự kiến danh mục các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét rà soát, sửa đổi bổ sung, đồng thời thay thế và ban hành bộ chính sách mới sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, dự kiến sẽ có 10 đề án, chính sách lồng ghép, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới thực hiện trong giai đoạn 2016 – 2020; thông qua Nghị quyết quan trọng tại Hội nghị.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Duy Cường phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Duy Cường nhấn mạnh: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến thống nhất về các nội dung nêu trong Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và biểu quyết thông qua: các dự thảo văn kiện trình Đại hội và các nội dung có liên quan về công tác nhân sự trong Đại hội, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và dự thảo Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu ý kiến hoàn chỉnh, ban hành để triển khai thực hiện theo quy định.

Về thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị, để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, trực tiếp là thường trực, ban thường vụ cấp uỷ tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc, hiệu quả, đúng đối tượng theo yêu cầu; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị 46 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Trong đó, phải xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu; quán triệt sâu mục tiêu, yêu cầu, 10 nhiệm vụ để giữ được vai trò Đảng lãnh đạo, bảo vệ được đất nước, giữ được môi trường ổn định để phát triển.

Về danh mục các đề án, chính sách của tỉnh thực hiện giai đoạn 2016 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua về nguyên tắc, yêu cầu Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng từng dự án, chính sách cụ thể, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để tiến hành các bước theo quy định.

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ nay đến Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các tiểu ban của Đại hội; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Các tiểu ban của Đại hội đẩy nhanh thực hiện các công việc, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ đề ra, nhất là về công tác tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội; tăng cường phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, khởi công các công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng tạo không khí phấn khởi bước vào Đại hội; tăng cường mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ và phát sinh các tình huống phức tạp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh không còn nhiều, khối lượng công việc cần chuẩn bị để tổ chức Đại hội còn rất lớn. Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, các cơ quan, cá nhân có liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiển độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt nhất mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội; những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền cần chủ động báo cáo cấp trên xem xét giải quyết.

Đức Toàn – Mạnh Cường

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục