Yên Bái tổ chức tốt đại hội đảng bộ cơ sở, tạo điều kiện cho đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh thành công

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/6/2020 | 8:09:57 AM

YênBái - Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 145 hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung này.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ, chuyên viên về triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi với cán bộ, chuyên viên về triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

P.V: Đến thời điểm này, công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh Yên Bái đã hoàn thành. Đề nghị đồng chí cho biết kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn!

Đồng chí Trần Huy Tuấn: Đến hết ngày 20/5/2020, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 498/498 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 307 đảng bộ cơ sở, 191 chi bộ cơ sở) tổ chức thành công đại hội; trong đó, có 114 cơ sở đại hội đại biểu, 384 cơ sở đại hội đảng viên; tỷ lệ đại biểu, đảng viên dự đại hội đạt trên 99%. 

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đã bảo đảm đúng nguyên tắc, bám sát vào các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp trên; phát huy dân chủ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức. Chương trình, nội dung và công tác chỉ đạo, điều hành tại đại hội đảm bảo yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch 145-KH/TU của Tỉnh ủy.

Dự thảo các văn kiện đại hội đã được cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng công phu, nghiêm túc, toàn diện và sát với tình hình thực tế của mỗi tổ chức đảng. Các ý kiến tham gia đóng góp tại đại hội được chuẩn bị chu đáo, mang tính chất xây dựng, thẳng thắn, thể hiện trách nhiệm cao của đảng viên về dự đại hội. 

Tại đại hội các nội dung, chương trình đã được đoàn chủ tịch đại hội điều hành bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thời gian theo chương trình, kịch bản; đã phân công hợp lý các thành viên để điều hành các nội dung của đại hội; chuẩn bị tốt những nội dung gợi ý để đại hội thảo luận.


Công tác bầu cử tại đại hội diễn ra nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc theo Quy chế bầu cử trong Đảng; nhân sự cấp ủy khóa mới cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định, đảm bảo cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số theo phương án nhân sự đã được phê duyệt. Các chức danh nhân sự chủ chốt hầu hết trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao. Đã triển khai thực hiện phần mềm hỗ trợ tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu cử tại đại hội của 133/307 đảng bộ cơ sở (chiếm 43,3%), đảm bảo tính chính xác, hiệu quả, rút ngắn được ít nhất 1/2 thời gian kiểm phiếu so với nhiệm kỳ trước. 


Đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung công tác chuẩn bị đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh. 

Đại hội cấp cơ sở đã bầu được 3.858 đồng chí cấp ủy viên; trong đó, số tái cử 2.688 đồng chí (chiếm 69,67%); tham gia lần đầu 1.170 đồng chí (chiếm 30.33%); ủy viên nữ 877 đồng chí (chiếm 22,73%); là người dân tộc thiểu số 1.480 đồng chí (chiếm 38,36%); dưới 40 tuổi 1.434 đồng chí (chiếm 37,16%). 

Đã thực hiện bảo đảm đúng số dư theo quy định (số dư bầu cấp ủy đạt tỷ lệ 11,67%, bầu ban thường vụ đạt tỷ lệ 12,78%). 

Đặc biệt, đã bố trí được 151 đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không là người địa phương. Đại hội đã bầu được 2.700 đại biểu đi dự đại hội cấp trên; trong đó, có 2.418 đại biểu chính thức và 282 đại biểu dự khuyết. 


Cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở đã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, công tác an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối an toàn. 

P.V: Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cho biết những hạn chế cần khắc phục trong công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX!

Đồng chí Trần Huy Tuấn: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn một số những hạn chế cần khắc phục để tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đó là: Chất lượng xây dựng văn kiện đại hội của một số cấp ủy còn hạn chế; một số chỉ tiêu trong dự thảo nghị quyết chưa có tính thuyết phục; chưa có sự liên thông, đồng bộ với bộ chỉ tiêu của cấp trên trực tiếp; tính khái quát, chiến lược trong việc đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới chưa cao.

Một số cấp ủy còn lúng túng trong chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là công tác nhân sự; chưa làm tốt công tác đánh giá, sắp xếp cán bộ trước đại hội; phương án nhân sự để bầu thiếu nhiều (từ 2 đến 3 vị trí, cá biệt có nơi đến 4 vị trí); nhân sự cán bộ chủ chốt ở một số xã chất lượng còn hạn chế; cơ cấu cấp ủy có nơi chưa hợp lý; công tác chuẩn bị, phê duyệt nhân sự đại hội ở một số nơi chưa bảo đảm quy định, hướng dẫn. 

Kết quả bầu cử ở một số đại hội chệch so với phương án nhân sự dự kiến; tỷ lệ đổi mới cấp ủy, cơ cấu về 3 độ tuổi trong cấp ủy ở một số tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chưa bảo đảm theo quy định.

Công tác điều hành của đoàn chủ tịch, các ban giúp việc tại đại hội có nơi còn lúng túng, có lúc còn thiếu linh hoạt; ý kiến tham luận tham gia vào các văn kiện đại hội cấp trên chưa sâu; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội có mặt còn hạn chế.  

P.V: Được biết, đầu tháng 6 tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở tại Đảng bộ huyện Văn Yên để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn tỉnh, đề nghị đồng chí cho biết công tác chỉ đạo đại hội điểm này đã được chuẩn bị như thế nào?

Đồng chí Trần Huy Tuấn: Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn Đảng bộ huyện Văn Yên để tổ chức đại hội điểm. Để bảo đảm tổ chức thành công đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Tổ công tác và Bộ phận giúp việc Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm cấp trên cơ sở tại Đảng bộ huyện Văn Yên; thành lập Tổ thẩm định văn bản Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng thời, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm mục đích, yêu cầu, chất lượng theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy như Kế hoạch 182-KH/TU ngày 16/3/2020 về chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở tại Đảng bộ huyện Văn Yên; Kết luận số 536-KL/TU, ngày 25/4/2020 về Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên. 

Trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến, định hướng một số nội dung về văn kiện đại hội như: dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; dự thảo nghị quyết đại hội; nội dung, chương trình đại hội. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian kiểm tra và nội dung làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội như: duyệt, cho ý kiến vào toàn bộ chương trình, nội dung, kịch bản điều hành; các văn bản, tài liệu sử dụng tại đại hội; cho ý kiến vào phương hướng công tác nhân sự và thẩm định Đề án nhân sự; công tác tuyên truyền, phục vụ, bảo vệ đại hội. Chỉ đạo tổng duyệt đại hội; tổ chức đại hội; tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sau đại hội. 

Đến thời điểm này, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội XVI Đảng bộ huyện. Hệ thống văn kiện đại hội được quan tâm chuẩn bị, xây dựng công phu, chu đáo, kỹ lưỡng và đã tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện theo đúng quy trình xây dựng văn kiện. 

Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc, quy định. Phương án trang trí khánh tiết tại đại hội được xây dựng chi tiết, chu đáo; triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác tuyên truyền, phục vụ, bảo vệ Đại hội; các phong trào thi đua, công trình, phần việc chào mừng Đại hội được tích cực triển khai, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ ngày 8/6/2020 đến ngày 10/6/2020.   

P.VXin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thanh Hương (thực hiện)

Tags Yên Bái đảng bộ cơ sở đại hội đảng

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Các tuyến đường thành phố Yên Bái rực rỡ cờ hoa, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của tỉnh và hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến ngày 17/5/2020, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo 54/54 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, thành phố đã thực hiện xong các bước quy trình nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Thị ủy Nghĩa Lộ họp đánh giá tiến độ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến 17/5/2020, thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành đại hội chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy, tạo tiền đề cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV diễn ra từ 10 - 12/7/2020. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị xã đã, đang được Thị ủy chỉ đạo thực hiện.

Công trình Hội trường, nhà làm việc Huyện ủy Trạm Tấu được hoàn thành để đảm bảo hoạt động chính trị của huyện và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu tập trung hoàn thành các công trình, phần việc hướng về Đại hội.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên kiểm tra mô hình trồng xoài tại xã Lao Chải.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các chi, đảng bộ được Đảng bộ huyện Mù Cang Chải chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, đúng nguyên tắc, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo tiến độ thời gian. Đến ngày 19/5, có 32/32 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục