Minh Tân: Mỗi đại hội, thêm một lần khát vọng

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/6/2020 | 11:13:52 AM

YênBái - Đảng bộ phường Minh Tân, thành phố Yên Bái vừa tổ chức thành công Đại hội khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Đó là một đại hội đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thể hiện khát vọng của toàn đảng bộ và nhân dân xây dựng Minh Tân trở thành một phường có nền kinh tế đô thị phát triển với tốc độ cao, có một diện mạo mới, đời sống vật chất và văn hóa được nâng cao rõ rệt, có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, có được niềm tin vững chắc trong nhân dân.

Trên 90 đại biểu đại diện cho 852 đảng viên trong toàn đảng bộ và 1.288 đảng viên cư trú trên địa bàn phường, thể hiện trách nhiệm cao, tổng kết thực tiễn mọi mặt từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến an ninh, quốc phòng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… một cách nghiêm túc, thật sự cầu thị. 

Nhiệm kỳ khóa XIII (2015-2020), nhiều chỉ tiêu đặt ra sát thực tế, có tính khả thi cao, nhưng cũng có những chỉ tiêu thể hiện sự khát vọng đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao và phải có những giải pháp tích cực, phù hợp mới có thể đạt được. Nhưng với sự nỗ lực đổi mới phong cách lãnh đạo, bám sát thực tiễn của Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, toàn bộ các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch.

Đáng quan tâm nhất của nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ đã tập trung mọi nỗ lực cho mục tiêu phát triển kinh tế đô thị, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phường và đã tạo được bước phát triển mạnh mẽ, trong đó có những ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại, gia công cơ khí, mộc dân dụng… có mức doanh thu cao. 

Một số cơ sở có quy mô sản xuất lớn đã chuyển sang loại hình doanh nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 660 tỷ đồng, so với đầu nhiệm kỳ tăng hơn 24%. Đây là một mục tiêu coi như một dấu ấn về phát triển kinh tế trên địa bàn phường.

Về thương mại, dịch vụ, phường đã tập trung mọi nỗ lực triển khai theo đề án phát triển thương mại, dịch vụ của thành phố Yên Bái, tìm ra những giải pháp khuyến khích, thu hút, phát triển mạnh một số lĩnh vực có lợi thế như: dịch vụ y tế, quảng cáo, nhà hàng ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ. 

Đặc biệt, khuyến khích phát triển các siêu thị, cửa hàng kinh doanh có quy mô lớn và tạo điều kiện để các cơ sở chuyển thành doanh nghiệp. Kết thúc nhiệm kỳ, trên địa bàn phường có 770 cơ sở thương mại dịch vụ, tăng 10%, đưa tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 1.682 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu nhiệm kỳ. 

Trên cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh và dịch vụ, phường đã tạo được nguồn thu ngân sách ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, bình quân mỗi năm đạt trên 16 tỷ đồng.

Về phát triển kinh tế, phường đã tập trung chỉ đạo, thực hiện chính sách ưu đãi phát triển các thành phần kinh tế nhằm phát huy tối đa nguồn lực tiềm tàng trong nhân dân. Kết quả đến nay trên địa bàn phường có 980 cơ sở thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có 142 công ty. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 46 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 8 tổ hợp tác. Những cơ sở này đã góp phần tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Công tác văn hóa - xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, an ninh, quốc phòng có nhiều tiến bộ. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan công quyền.

Công tác xây dựng Đảng luôn luôn được các cấp ủy quan tâm, coi đó là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt là công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, định hướng dư luận trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân. 

Đảng bộ phường thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo được thể hiện trước hết ở năng lực nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách, ở năng lực nắm bắt thực tiễn và năng lực tổ chức thực hiện. 

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Đảng bộ triển khai nghiêm túc và đổi mới việc tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với thực tiễn của địa phương. 

Trên 95% đảng viên và trên 85% nhân dân tham gia học tập, nghiên cứu, kết quả đó tạo nên sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Đảng bộ gắn chặt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống mọi biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hàng năm, 100% số chi bộ trong toàn Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; bình quân 95% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với những kết quả trên các lĩnh vực, Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV cũng nhìn ra những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục. Đó là sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của một phường ở vị trí trung tâm thành phố. Kinh tế phát triển manh mún, chưa có sự liên kết, phối hợp trong nội phường và khu vực; thương mại, dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu chất lượng cao của nhân dân trong nước và càng không đáp ứng yêu cầu của người nước ngoài, chưa có được những khách sạn, siêu thị, cơ sở dịch vụ… đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Từ thành tựu đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, trong đó có cả những chỉ tiêu đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao mới đạt được và cả những hạn chế đã nhìn ra, Đại hội Đảng bộ phường Minh Tân đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của Đảng bộ và nhân dân trong 5 năm tới với quyết tâm chính trị cao, thể hiện cả những mong muốn và khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trong 16 chỉ tiêu chủ yếu được đại hội biểu quyết thông qua là 16 mục tiêu đã được trên 850 đảng viên ở 13 chi bộ bàn thảo rất kỹ, ngay từ khi nghiên cứu tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị. Những chỉ tiêu đều xuất phát từ mục tiêu phát triển mạnh mẽ kinh tế đô thị, lấy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ làm trọng tâm, xây dựng Minh Tân trở thành một phường giàu có, văn minh, phát triển hài hòa, bền vững. Có thể nói rằng, phương hướng, mục tiêu Đại hội thông qua với sự nhất trí cao thật sự trở thành nghị quyết chính trị của tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường.

Trong số 16 chỉ tiêu có những chỉ tiêu cao, chứa đựng những khát vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn phường. 

Đó là chỉ tiêu đưa tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ 660 tỷ đồng của nhiệm kỳ trước lên 835 tỷ đồng của nhiệm kỳ này; thu ngân sách Nhà nước bình quân 16 tỷ đồng một năm của nhiệm kỳ trước được nâng lên 35 tỷ đồng một năm vào năm 2025; tổng mức doanh thu thương mại, dịch vụ tiêu dùng và bán lẻ hàng hóa từ 1.862 tỷ nâng lên 2.610 tỷ đồng trong nhiệm kỳ này… 

Có thể nói đó là những chỉ tiêu hàm chứa nhiều khát vọng, có nghĩa là những chỉ tiêu ấy cao hơn nhiều so với thực tế, nhưng tin rằng nó sẽ trở thành hiện thực bởi Minh Tân có một đảng bộ mạnh, có được sự đồng thuận và nỗ lực cao của nhân dân. Những nhân tố quan trọng ấy được biểu hiện ở Đại hội Đảng bộ phường lần này.

Hải Đường

Tags Đảng bộ phường Minh Tân thành phố Yên Bái đại hội khát vọng

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Được điều động luân chuyển, cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở. Ảnh: Đồng chí Đinh Văn Trường - Bí thư Đảng ủy thị trấn Sơn Thịnh (đứng giữa) nắm tình hình sản xuất tại cơ sở.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác cán bộ của Đảng bộ huyện Văn Chấn trong nhiệm kỳ qua là công tác luân chuyển cán bộ. Trong kỳ đại hội đảng bộ xã vừa qua, tất cả các cán bộ được Huyện ủy điều động, luân chuyển đều đã trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ xã với tỷ lệ phiếu bầu trung bình đạt 96,4%.

Đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn (thứ ba, phải sang) kiểm tra sản xuất kinh doanh chè tại thị trấn Sơn Thịnh.

Kiểm điểm nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã thực hiện thắng lợi 20/21 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội lần thứ XX đề ra; trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt cao, 7 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản hoàn thành.

Thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 và 37 của Trung ương về sắp xếp tinh gọn đầu mối trong hệ thống chính trị, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua, Thành ủy Yên Bái đã tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn với cách làm sáng tạo, bài bản, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục