Yên Bái hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/6/2020 | 8:08:11 AM

YênBái - Dưới sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tập trung cao độ của ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh cùng sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đại hội điểm cấp cơ sở tỉnh Yên Bái đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội điểm Đảng bộ huyện Văn Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội điểm Đảng bộ huyện Văn Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nêu cao vai trò của cấp ủy

Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội để làm cơ sở triển khai, tổ chức đại hội đại trà trong toàn Đảng bộ tỉnh. 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên, các cấp ủy cơ sở đã thành lập tiểu ban văn kiện, tập trung xây dựng các văn kiện đại hội, thực hiện quy trình việc xin ý kiến, tiếp thu được nhiều ý kiến tham gia của các thế hệ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; các văn kiện đại hội có bố cục rõ ràng, đầy đủ nội dung, bảo đảm chất lượng đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

Đặc biệt, các đảng bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã quan tâm xây dựng bộ chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có sự liên thông, đồng bộ, logic, phù hợp với bộ chỉ tiêu của cấp trên trực tiếp. 

Riêng công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đã được ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; đề án nhân sự cấp ủy, nhân sự giữ các chức danh bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy được cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc và được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị. 


Phát huy cao tinh thần trách nhiệm và vai trò cấp ủy, các cấp ủy cơ sở đã thành lập tiểu ban tuyên truyền, phục vụ, bảo vệ đại hội; xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội tới toàn thể đảng viên và nhân dân; ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội trên báo, đài truyền thanh - truyền hình cũng như hệ thống phát thanh đến từng thôn, bản, tổ dân phố; tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. 

Công tác phục vụ đại hội đã được chuẩn bị chi tiết, cụ thể và đầy đủ về cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết phục vụ để tổ chức đại hội. Công tác bảo vệ đại hội cũng được triển khai thực hiện tốt đảm bảo an toàn trước, trong và sau đại hội. Chỉ đạo nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xử lý dứt điểm các vấn đề ngay từ cơ sở, không để phát sinh những vấn đề phức tạp.

Tăng cường công tác dân vận và khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; quan tâm đến việc đánh giá, dự báo tình hình, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá đại hội của các thế lực thù địch, bọn phản động và phần tử xấu trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội. 

Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, chương trình đại hội

Các nội dung, chương trình đại hội đã được thực hiện bảo đảm theo tinh thần Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 145 của Tỉnh ủy. 

Trong công tác điều hành đại hội, các đoàn chủ tịch tại đại hội cấp cơ sở đã điều hành các nội dung công việc của đại hội bảo đảm theo đúng chương trình, nguyên tắc, trình tự đã được đại hội biểu quyết thông qua; việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn chủ tịch cơ bản hợp lý; việc chuẩn bị nội dung để hướng dẫn đại hội thảo luận, biểu quyết bảo đảm yêu cầu; việc điều hành công tác bầu cử trong đại hội đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng; các cơ quan giúp việc tại các đại hội đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Việc tham gia thảo luận các văn kiện đại hội báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và các báo cáo chuyên đề đã đánh giá đúng tình hình, ưu, nhược điểm, mức độ, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong cả nhiệm kỳ; đã gắn việc kiểm điểm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, rút ra các bài học kinh nghiệm, phân tích kỹ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề ra các giải pháp sửa chữa khắc phục trong thời gian tới. 

Dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đã được các cấp ủy quan tâm chuẩn bị kỹ lưỡng công phu, chu đáo, chất lượng và khả thi. Các nội dung trong dự thảo nghị quyết đã được tổng hợp ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu; đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm và có tính khái quát cao.

Dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cơ bản đã bám sát nghị quyết đại hội; cụ thể hóa được các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong dự thảo nghị quyết đại hội; đề ra được các giải pháp cụ thể gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. 

Tại đại hội, việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và dự thảo các văn kiện tại đại hội được thực hiện bảo đảm theo quy định. 

Đại hội đã bố trí thời gian phù hợp để các đại biểu, đảng viên thảo luận, trung bình có từ 7 - 10 ý kiến tham gia trực tiếp tại đại hội; các ý kiến tham gia đóng góp tại đại hội đều được chuẩn bị chu đáo, mang tính chất xây dựng, thẳng thắn, thể hiện trách nhiệm cao của đảng viên về dự đại hội, các ý kiến thảo luận tại đại hội đều được đoàn thư ký đại hội tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác và được biểu quyết thông qua tại đại hội. 

Qua việc tổng hợp các ý kiến tham gia, hầu hết các đại biểu đều nhất trí với dự thảo các văn kiện của Trung ương và cấp ủy cấp trên cơ sở; các dự thảo văn kiện đều đã được chuẩn bị công phu, kết cấu hợp lý, bố cục chặt chẽ, khoa học, đánh giá đúng kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đối với văn kiện đại hội cấp mình, cơ bản các đại biểu cũng nhất trí, đồng tình với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đặc biệt, nội dung quan trọng nhất trong đại hội là công tác nhân sự và bầu cử tại đại hội đã được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, đúng quy định nên nhân sự cấp ủy viên cơ bản đều bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung; các bước tiến hành được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, nguyên tắc; số lượng nhân sự trong danh sách bầu cử cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy bảo đảm tỷ lệ số dư theo quy định; danh sách nhân sự trong danh sách bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên thực hiện đúng quy định; cơ cấu về độ tuổi cấp ủy, tỷ lệ đổi mới 1/3 cấp ủy, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số bảo đảm theo quy định. 

Nhân sự chủ chốt đều đạt tỷ lệ phiếu bầu cao

Nhờ phát huy cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy các cấp và chuẩn bị thật kỹ lưỡng các nội dung, chương trình đại hội nên công tác bầu cử tại đại hội - nội dung quan trọng nhất của đại hội đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh đã diễn ra nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc theo Quy chế bầu cử trong Đảng và các hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; các chức danh nhân sự chủ chốt (bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy) hầu hết đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, theo đúng phương án nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị và đã được cấp ủy cấp trên phê duyệt. 

Kết quả, 498/498 đại hội đảng bộ cấp cơ sở đã bầu ra 3.858 đồng chí cấp ủy viên/3.993 đồng chí theo quy định; trong đó, có gần 70% cấp ủy viên tái cử và trên 30% cấp ủy viên tham gia lần đầu; số cấp ủy viên nữ chiếm 22,73%; người dân tộc thiểu số chiếm 38,36%; về cơ cấu độ tuổi dưới 40 tuổi chiếm trên 37%; từ 40 đến 50 tuổi gần 45%; trên 50 tuổi bằng 18,10%, đảm bảo độ tuổi bình quân của cấp ủy là 43 tuổi.

Về trình độ học vấn, có 99,12% đồng chí có trình độ trung học phổ thông; trình độ trung học cơ sở là chiếm 0,86%; về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 357 đồng chí có trình độ trên đại học, chiếm 9,25%; đại học chiếm 73,53%; cao đẳng 3,87%; trung cấp 9,88%; về trình độ lý luận chính trị: cao cấp, cử nhân chiếm 21,46%; trung cấp 68,14%; sơ cấp 10,4%. 

Đặc biệt, các đại hội cấp cơ sở của tỉnh đã thực hiện bảo đảm đúng số dư theo quy định. Kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, trong tổng số 2.700 đại biểu được bầu, có 2.418 đại biểu chính thức và 282 đại biểu dự khuyết. 

Nhìn chung, các đại biểu được bầu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên đều là những đồng chí tiêu biểu, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và đủ số lượng theo đúng dự kiến của cấp ủy cấp trên. 

Đến cuối tháng 3/2020, toàn tỉnh có 198/498 tổ chức cơ sở Đảng (77 chi bộ, 121 đảng bộ) tổ chức xong đại hội và tập trung cao độ vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cùng với cả nước. 

Sau khi dịch bệnh Covid -19 cơ bản được kiểm soát, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, ngày 25/4/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời có văn bản chỉ đạo tiếp tục tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 300/498 tổ chức cơ sở Đảng. 

Đến hết ngày 20/5/2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở, sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho đại hội cấp trên cơ sở bằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Đảng bộ huyện Văn Yên từ ngày 8 - 10/6 để rút kinh nghiệm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thanh Hương

Tags Yên Bái đại hội đảng bộ đoàn kết thống nhất cấp ủy nội dung chương trình

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Các tuyến đường thành phố Yên Bái rực rỡ cờ hoa, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của tỉnh và hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến ngày 17/5/2020, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo 54/54 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, thành phố đã thực hiện xong các bước quy trình nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Thị ủy Nghĩa Lộ họp đánh giá tiến độ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến 17/5/2020, thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành đại hội chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy, tạo tiền đề cho Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV diễn ra từ 10 - 12/7/2020. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị xã đã, đang được Thị ủy chỉ đạo thực hiện.

Công trình Hội trường, nhà làm việc Huyện ủy Trạm Tấu được hoàn thành để đảm bảo hoạt động chính trị của huyện và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu tập trung hoàn thành các công trình, phần việc hướng về Đại hội.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên kiểm tra mô hình trồng xoài tại xã Lao Chải.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các chi, đảng bộ được Đảng bộ huyện Mù Cang Chải chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, đúng nguyên tắc, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo tiến độ thời gian. Đến ngày 19/5, có 32/32 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục