Mù Cang Chải: Thành công từ đại hội cấp cơ sở

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/6/2020 | 3:31:59 PM

YênBái - Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các chi, đảng bộ được Đảng bộ huyện Mù Cang Chải chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, đúng nguyên tắc, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo tiến độ thời gian. Đến ngày 19/5, có 32/32 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên kiểm tra mô hình trồng xoài tại xã Lao Chải.
Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên kiểm tra mô hình trồng xoài tại xã Lao Chải.

Nhìn lại đại hội cấp cơ sở có thể thấy, 100% chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội đầy đủ đảm bảo 4 nội dung. Công tác điều hành đại hội được các chi, đảng bộ cơ sở tiếp thu nghiêm túc kinh nghiệm từ Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Chế Cu Nha; Đại hội điểm tại Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Giáo dục nghề nghiệp. 

Do vậy, việc xây dựng chương trình, kịch bản đại hội; công tác điều hành của đoàn chủ tịch đại hội, chủ tịch hội nghị ban chấp hành đảng bộ lần thứ nhất; điều hành của ban kiểm phiếu đảm bảo theo chương trình, kịch bản đã đề ra. 

Chất lượng các văn kiện, trong đó báo cáo chính trị trình đại hội tập trung đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh..., nhất là việc thực hiện ba đột phá chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và đại hội Đảng của cấp mình đã xác định. Báo cáo chính trị chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên cũng như điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và mục tiêu, định hướng với tầm nhìn xa hơn đến năm 2030 và 2045. 

Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đã được các cấp ủy chuẩn bị dự thảo Nghị quyết Đại hội bao gồm những định hướng lớn, những nội dung cơ bản, quan trọng của Báo cáo chính trị để Đại hội thảo luận, quyết định. Trên cơ sở đó, xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà nghị quyết xác định để đưa ra thảo luận đảm bảo đúng nguyên tắc.

Đến ngày 19/5, có 32/32 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức thành công đại hội đảm bảo đầy đủ 4 nội dung theo quy định. Trong đó, 100% chi, đảng bộ bầu cử đảm bảo phương án nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, với số cấp ủy được duyệt là 245 đồng chí; số cấp ủy bầu tại đại hội là 235 đồng chí; số để khuyết là 8, trong số này, khuyết chức danh phó bí thư 3 đồng chí; khuyết cấp ủy 5 đồng chí. 

Tỷ lệ bí thư cấp ủy xã, thị trấn không phải là người địa phương là 71,4%; số chủ tịch UBND xã không phải là người địa phương là 35,7%. Từ kết quả trên cho thấy, công tác nhân sự đại hội cấp cơ sở đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng theo quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW/2019. 

Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ, khách quan, dân chủ, đúng nguyên tắc. Kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra (UBKT) và các chức danh bí thư, phó bí thư đều trúng và đúng với đề án nhân sự được phê duyệt. Chất lượng cấp ủy được nâng lên rõ rệt, cơ cấu tuổi trẻ, cơ cấu nữ, cơ cấu dân tộc thiểu số hợp lý, có tính kế thừa và phát triển.

Cụ thể, kết quả bầu tại 19 đảng bộ cơ sở, số lượng ban chấp hành theo quy định 195 đồng chí; số bầu trúng cử 187 đồng chí; số bầu khuyết 8 đồng chí, trong đó tái cử 94 đồng chí. Sau đại hội đã chỉ định bổ sung 2 đồng chí. Bầu Ban Thường vụ theo quy định số lượng 42 đồng chí; số bầu trúng cử 40 đồng chí; số bầu khuyết 2 đồng chí; trong đó, tái cử 19 đồng chí. 

Sau đại hội đã chỉ định bổ sung 1 đồng chí. Số lượng bầu bí thư theo quy định 19 đồng chí; số bầu tại đại hội 18 đồng chí, số bầu trúng cử 18 đồng chí, số chỉ định sau đại hội 1 đồng chí. Bầu chức danh phó bí thư theo số lượng 36 đồng chí; số bầu trúng cử 33 đồng chí; số bầu khuyết 3 đồng chí; trong đó tái cử 19 đồng chí. Sau đại hội đã chỉ định bổ sung 1 đồng chí, còn 2 đồng chí chỉ định bổ sung sau… 

Đại hội tại 13 chi bộ cơ sở, số lượng tham gia chi ủy theo quy định là 50 đồng chí; số bầu trúng cử 48 đồng chí; số bầu khuyết thiếu 2 đồng chí; trong đó, tái cử 16 đồng chí; số bầu trúng cử bí thư là 13 đồng chí, trong đó tái cử 6 đồng chí; bầu phó bí thư là 13 đồng chí, số bầu trúng cử 12 đồng chí; số bầu thiếu 1 đồng chí, trong đó tái cử 5 đồng chí. 

Như vậy, số lượng cấp ủy viên được bầu 235 đồng chí. Trong đó, số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 125 đồng chí, chiếm 53,2%; số cấp ủy viên nữ là 41 đồng chí, chiếm 17,4%; cơ cấu 3 độ tuổi: dưới 35 tuổi là 43 đồng chí chiếm 18,3%, từ 35 đến 40 tuổi là 63 đồng chí chiếm 26,8%, từ 40 đến 50 tuổi là 103 đồng chí chiếm 43,8%, trên 50 tuổi là 26 đồng chí chiếm 11,1%; độ tuổi bình quân của cấp ủy là 40,4 tuổi; số cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số 165 đồng chí, chiếm 70,2%. Về chất lượng cấp ủy:  số cấp ủy viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm 81,8%, tăng trên 38% so với nhiệm kỳ trước;  trình độ trung cấp chiếm 11,5%, cao đẳng là 18 đồng chí, chiếm 7,7%; giảm so với nhiệm kỳ trước. Trình độ lý luận chính trị, chiếm 73,2% cấp ủy có trình độ trung cấp; 17,4% trình độ cử nhân, cao cấp; trình độ sơ cấp chỉ chiếm 9,4%. 

Cùng với đó, Đảng bộ huyện chỉ đạo nghiêm túc việc thực hiện quy định về số dư (bầu ban chấp hành; ban thường vụ; bầu bí thư; phó bí thư) theo Quy chế bầu cử trong Đảng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nậm Có. Đối với bầu chi ủy, có 3 đơn vị có tỷ lệ số dư cao nhất là 33,3%; 16 đơn vị bầu ủy ban kiểm tra đảng ủy có số dư 33,3%. Kết quả đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: số lượng bí thư bầu trực tiếp tại đại hội theo đề án nhân sự là 2 đồng chí, kết quả tỷ lệ phiếu bầu đạt trên 90%. Tại đại hội, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã bầu đủ số lượng đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên đảm bảo quy định 133 đồng chí, đạt 100%; bầu 34 đại biểu dự khuyết đảm bảo quy định số lượng cần bầu. 

Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải khóa XVIII đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình nhân sự cấp uûy nhiệm kỳ 2020 – 2025, quyết định phương hướng công tác nhân sự Đại hội; quyết định công tác cán bộ trước Đại hội và thông qua danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đương nhiệm tái cử khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua danh sách nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy; UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7/2020. Các điều kiện chuẩn bị tổ chức thành công đại hội được huyện chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Minh Thúy

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 144 tại thị xã Nghĩa Lộ.

Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, thị xã Nghĩa Lộ đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy thị xã Nghĩa Lộ.

Huyện Trấn Yên đang tập trung phát triển vùng cây ăn quả và hiện có trên 762 ha, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chương trình xây dựng nông thôn mới Trấn Yên thực hiện vượt gấp 3 lần so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Sáng nay (10/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục chương trình làm việc, tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, thông qua dự thảo Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Như tin đã đưa, sau hơn 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục