Yên Bái: Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

  • Cập nhật: Thứ bảy, 4/4/2020 | 12:35:32 PM

YênBái - Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 881 yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Yên Bái thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Ngọc Đồng)
Yên Bái thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Ngọc Đồng)

 1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVTD-19 các huyện, thị xã, thành phố

Tiếp tục quán triệt, chấp hành, tổ chức thực hiện nghiêm lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 31/3/2020 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch với phương châm "thần tốc, đồng bộ, toàn dân, toàn diện; không để ai đứng ngoài, không để ai phía sau”.

2. Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg, của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường họp thật sự cần thiết như:

- Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác.

- Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn...

- Trường hợp thật sự cần thiết phải ra khỏi nhà: Phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

+ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền, vận động, giám sát việc người dân chấp hành quy định không ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết.

3. Bố trí làm việc tại các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện

3.1 Đối với các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp

a) Tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cách ly xã hội, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp phù hợp làm việc tại nhà, trừ những trường hợp cần thiết quy định tại điểm b, mục 3.1, Công văn này, trong đó yêu cầu:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện việc giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm, yêu cầu thời hạn báo cáo kết quả thực hiện cụ thể đối với từng nhiệm vụ, công việc đã giao; không để xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức, người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao vì lý do không đến cơ quan làm việc.

- Cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm việc tại nhà phải tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp phù hợp để giải quyết công việc; đảm bảo hoàn thành tốt, đúng tiến độ các nhiệm vụ được phân công.

b) Những trường họp phải trực cơ quan để xử lý công việc gồm:

- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy, thị ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thuộc huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và tương đương.

- Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trưởng các đoàn thể cấp xã.

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người làm việc trong các ngành y tế, quân đội, công an.

- Những vị trí làm việc cần thiết, cấp bách, quan trọng như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, thực hiện thủ tục hành chính và các nhiệm vụ cần thiết khác: Do thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định, đảm bảo nguyên tắc làm việc luân phiên, số người làm việc tại cơ quan không quá 50% tổng số biên chế của cơ quan, đơn vị (trường hợp đặc biệt cần bố trí số người làm việc nhiều hơn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định).

c) Các cơ quan, đơn vị phải chủ động đảm bảo công tác đảm bảo an ninh, an toàn cơ quan, không để người xấu, kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm cắp, phá hoại tài sản của cơ quan, đơn vị.

d) Người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở. Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh (đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giữ khoảng cách tối thiểu khi làm việc...).

3.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện

a) Đối với các đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo các dịch vụ xã hội thiết yếu: Bố trí làm việc luân phiên tại cơ quan, đơn vị không quá 50% tổng số lao động của đơn vị (trường hợp đặc biệt cần bố trí số người làm việc nhiều hơn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định). Thực hiện giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm cho cán bộ, viên chức; yêu cầu báo cáo tiến độ triển khai, thời hạn báo cáo kết quả thực hiện công việc cụ thể.

b) Đối với những đơn vị sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ không cấp bách, chưa thực sự cần thiết (như các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao, giáo dục...): Cơ bản bố trí cán bộ, viên chức làm việc ở nhà; bố trí cán bộ lãnh đạo và một số cán bộ để trực cơ quan và giải quyết các công việc phát sinh, đột xuất, quan trọng. Thực hiện việc giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm cho cán bộ, viên chức; yêu cầu báo cáo tiến độ triển khai, thời hạn báo cáo kết quả thực hiện công việc cụ thể.

c) Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, viên chức đơn vị mình lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại đơn vị.

4. Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu...); ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, trong đó có các biện pháp:

a) Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế.

b) Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp.

c) Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động.

d) Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh.

Người đứng đầu các doanh nghiệp, nhà máy, công xưởng, công trình thi công xây dựng, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác, chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình (đảm bảo khoảng cách giữa người lao động theo quy định, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn...), đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động; chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra tình trạng lây nhiễm bệnh trong cơ sở của mình.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở nêu trên nếu không đảm bảo yêu cầu thì chỉ đạo dừng hoạt động ngay.

5. Đối với hoạt động tại các chợ: Phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh như: Người bán hàng và người mua hàng thực hiện đeo khẩu trang, phun khử trùng theo quy định, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền, vận động, giám sát việc người dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch tại các chợ.

6. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa cung cấp lương thực, thực phẩm nhu yếu phẩm cần thiết, xe vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở khám chữa bệnh, xe tang. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân.

Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất. Các địa phương không được áp dụng các biện pháp dừng, ngăn cấm người và phương tiện qua lại địa phương mình không đúng với Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7. Đối với việc tổ chức lễ tang tại gia đình, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp tuyên truyền, vận động tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh: Đeo khẩu trang, sát khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách...

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể hướng dẫn cụ thể việc tổ chức lễ tang để đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

YBĐT

Tags Yên Bái thực hiện nghiêm biện pháp cấp bách dịch COVID-19

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Tranh cổ động tuyên truyền về COVID-19.

Việt Nam đã, đang từng bước khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng các biện pháp tổng thể, trong đó có vai trò rất lớn của báo chí.

Brazil vượt Italy, ghi nhận kỷ lục mới về số ca tử vong do Covid-19.

Brazil đã vượt Italy về số người chết do Covid-19, trở thành quốc gia đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong, chỉ sau Mỹ và Anh.

Các bệnh nhân mắc COVID-19 được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh ngày 2/6.

Ngày 5/6, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

GAVI hỗ trợ vaccine cho trẻ em ở 70 quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Liên minh vaccine và tiêm chủng toàn cầu thống nhất huy động 8,8 tỷ USD cho lộ trình phát triển vaccine giúp các nước nghèo nhất thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục