Yên Bái hướng về biển đảo thiêng liêng

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo quê hương

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/3/2019 | 8:21:53 AM

YênBái - Ngày mai (20/3), Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân sẽ diễn ra.

Chiến sỹ hải quân trên đảo Cô Lin trong ca gác trực sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: Đình Thi)
Chiến sỹ hải quân trên đảo Cô Lin trong ca gác trực sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: Đình Thi)

Trong không khí vui mừng, phấn khởi những ngày đầu xuân, hướng về sự kiện trang trọng và ý nghĩa này, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về những vấn đề liên quan đến công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo trong thời gian tới.

P.V: Xin đồng chí cho biết sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân diễn ra vào ngày mai!

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân vào ngày mai là một hoạt động chính trị lớn, đặc biệt quan trọng trong công tác tuyên truyền của tỉnh nói chung, của đội ngũ những người làm tuyên truyền nói riêng. 

Qua những nội dung ký kết, nhằm tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin hai chiều về biển, đảo Việt Nam và phối hợp tổ chức các hoạt động thực tiễn giữa tỉnh Yên Bái với Quân chủng Hải quân, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; vai trò của việc phát triển kinh tế biển trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. 

Qua đó, nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh ở địa phương và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Đồng thời, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước. Sau chương trình ký kết, nhiệm vụ của những người làm công tác tuyên truyền là cần bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh Yên Bái và Quân chủng Hải quân để thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

P.V: Vậy, đâu sẽ là những nguyên tắc phối hợp cũng như những nội dung chính của chương trình ký kết, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Về nguyên tắc, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển, đảo giữa tỉnh Yên Bái và Quân chủng Hải quân phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên và nội dung chương trình phối hợp; các nội dung phối hợp được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với khả năng, điều kiện của mỗi bên, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; mỗi bên chủ động phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phối hợp; kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh để giải quyết hoặc phối hợp giải quyết trên cơ sở thống nhất, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam trên đảo Trường Sa. (Ảnh: ĐT)

Về nội dung, hai bên sẽ phối hợp để tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đó là: phối hợp tuyên truyền miệng; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp tổ chức các hoạt động thực tiễn hướng về biển, đảo Việt Nam… 

Thông qua các hình thức tuyên truyền này, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần, lực lượng, thực hiện thắng lợi chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh của địa phương; không ngừng củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về biển, đảo để chống phá ta, làm mất an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

P.V: Thưa đồng chí! Để chương trình phối hợp tuyên truyền này thực sự đạt hiệu quả như mong muốn, chúng ta cần phải làm những gì?

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Có thể thấy, để chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân đi vào cuộc sống, điều quan trọng nhất là các bên đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Về phía tỉnh Yên Bái, Tỉnh ủy sẽ tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quân chủng Hải quân trong quá trình triển khai thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền và các hoạt động thực tiễn hướng về biển, đảo Việt Nam; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh quan tâm, chủ động phối hợp với các đơn vị của Quân chủng Hải quân xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình đã ký kết, nhất là đối với những cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp. 

Mặt khác, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin cho các đơn vị Hải quân; chủ động đề xuất với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân cung cấp nội dung trọng tâm về biển, đảo và các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam để thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ là cơ quan đầu mối trực tiếp phối hợp với Cục Chính trị của Quân chủng Hải quân để xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của tỉnh; định kỳ gửi tài liệu tuyên truyền của địa phương đến Cục Chính trị để thông tin, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ. 

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Hải quân biên soạn nội dung về tình hình và những thành tựu, kết quả tiêu biểu, nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh Yên Bái; kết quả đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phong trào toàn dân hướng về biển, đảo của Tổ quốc... để làm tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền trong tỉnh và trong Quân chủng Hải quân. 

Ngược lại, về phía Quân chủng Hải quân, Đảng ủy Quân chủng sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng chủ động phối hợp với các cơ quan tỉnh Yên Bái để thực hiện có hiệu quả những nội dung phối hợp đã ký kết; thường xuyên trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu, băng đĩa hình, chương trình tuyên truyền về biển, đảo cho địa phương; tạo điều kiện để các cơ quan báo chí của tỉnh Yên Bái khai thác, sử dụng miễn phí các bản quyền chương trình tuyên truyền biển, đảo Việt Nam do Quân chủng Hải quân thực hiện; định kỳ hoặc đột xuất cử báo cáo viên đến địa phương để tuyên truyền những nội dung theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức; Cục Chính trị của Quân chủng Hải quân cũng sẽ là đơn vị thường trực phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Yên Bái để triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết.

Không những thế, định kỳ hàng năm, 2 đơn vị sẽ tổ chức họp sơ kết để đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền; đảm bảo các điều kiện để chương trình phối hợp được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, liên tục và có hiệu quả.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thiên Cầm (thực hiện)

Các tin khác
Học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt khám phá hoạt cảnh về hình ảnh cuộc sống, con người ở Trường Sa trên máy tính bảng.

Sáng 14/10, tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, Cục Thông tin cơ sở thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Sáng 9/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Cục Chính trị Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với chỉ huy, chiến sĩ Hải đội 135, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân. Ảnh: Đặng Tùng (Báo Hải quân Việt Nam)

Chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã ký kết và triển khai được gần 2 năm. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, nhưng những gì làm được giữa Yên Bái và lực lượng hải quân thực sự rất đáng ghi nhận và tự hào.

Giờ tăng gia ở Lữ đoàn 172.

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục