Trấn Yên giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/10/2019 | 1:11:43 PM

YênBái - Thời gian qua, UBND huyện Trấn Yên đã tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; quyết liệt trong khâu điều hành, chấn chỉnh hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải thiện tinh thần, thái độ phục vụ, kỷ cương công vụ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn.

Người dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã.
Người dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã.

Trong quý III/2019, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động tổ chức thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

Chất lượng kiểm soát các TTHC từng bước được nâng cao, góp phần đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và thống nhất từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trước hạn và đúng hạn cao, tính đến ngày 15/9/2019, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. 

Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã đã niêm yết công khai, minh bạch nội quy, quy định về TTHC tại đơn vị mình, giúp cho các tổ chức và người dân tìm hiểu, nắm bắt các nội dung về thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho quá trình giải quyết TTHC. 100% cơ quan, đơn vị địa phương ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. 

Trong quý III, toàn huyện tiếp nhận 12.360 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới hơn 12.100 hồ sơ, cấp huyện tiếp nhận 5.102 hồ sơ, gồm 212 hồ sơ chuyển tiếp và 4.890 hồ sơ mới tiếp nhận; đã giải quyết được 4.122 hồ sơ, trong đó, giải quyết trước hạn hơn 2.900 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 1.221 hồ sơ, 768 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết chưa đến hạn và không có hồ sơ quá hạn. 

Đối với cấp xã, tiếp nhận trên 7.200 hồ sơ TTHC, trong đó đã giải quyết trên 7.100 hồ sơ, 65 hồ sơ đang giải quyết và không có hồ sơ quá hạn. Tính công khai, minh bạch không ngừng được nâng cao, trách nhiệm của các cơ quan giải quyết TTHC trong việc giải trình, giải thích việc thực thi pháp luật cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện ngày càng được chú trọng. Việc phối hợp thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng được tăng cường.

Tuy nhiên, trong công tác kiểm soát TTHC vẫn còn gặp phải những khó khăn. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết TTHC có hiệu quả chưa cao, vì khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện, máy móc, ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế; mặt khác, người dân vẫn quen với hình thức giao dịch tại bộ phận một cửa của cơ quan hành chính do việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đảm bảo nhanh gọn, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. 

Tương tự, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đã được người dân đón nhận nhưng kết quả chưa cao do tâm lý muốn gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp. Một số TTHC quy định giải quyết trong ngày nên rất khó phân định các bước giải quyết TTHC cụ thể giữa các cơ quan.

Trong quý IV/2019, UBND huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác rà soát TTHC và quy định có liên quan còn vướng mắc, bất cập, không phù hợp để đề nghị bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế; tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn niêm yết công khai, kịp thời các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế theo quy định.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan, địa phương giải quyết TTHC, không để còn tình trạng hồ sơ giải quyết quá hạn. 

Bên cạnh đó, huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân về cải cách TTHC, các quy định về TTHC trên các lĩnh vực và tăng cường vai trò lãnh đạo của người đứng đầu trong chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, thực hiện công tác cải cách TTHC.

Anh Dũng