Cổng Dịch vụ công Quốc gia tạo thuận lợi về thủ tục hành chính (Infographics)

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/12/2019 | 8:56:41 AM

Cổng Dịch vụ công Quốc gia được xem là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.


(Theo Vietnam+)