Xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/9/2020 | 7:53:56 AM

YênBái - Những kết quả từ 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 9 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh được cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả là nền tảng vững chắc để Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.


YBĐT