Thông cáo báo chí kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/9/2020 | 5:21:59 PM

YênBái - Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Sau đây là toàn văn Thông cáo báo chí về Đại hội:

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
(Thông cáo báo chí sau Đai hội)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 145-KH/TU, ngày 02/7/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 3 ngày, từ ngày 22 đến ngày 24/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

I. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Phiên trù bị (từ 14h00’ đến 16h30’ ngày 22/9/2020)

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 15 đồng chí, Đoàn thư ký Đại hội gồm 03 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; thông báo chia Tổ thảo luận và địa điểm thảo luận tại Đại hội; phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành thảo luận và báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia của các đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đối với các Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

2. Phiên chính thức diễn ra trong 02 ngày (từ 07h30’ ngày 23/9/2020 đến 16h00’ ngày 24/9/2020)

Đại hội thực hiện các nội dung theo chương trình đã được Đại hội biểu quyết thông qua; 325 đại biểu được triệu tập thay mặt cho gần 58.000 đảng viên ở 498 chi, đảng bộ trực thuộc đã có mặt đầy đủ tham dự Đại hội. 

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVIII trình Đại hội và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục thảo luận tham gia ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; Báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận, góp ý tại Đại hội đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vui mừng được đón đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành trung ương, lãnh đạo các cơ quan giúp việc Văn phòng Trung ương và các ban xây dựng đảng trung ương; đại diện Tỉnh ủy Lào Cai, Tỉnh ủy Ninh Thuận; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đã đến dự, cổ vũ, động viên và chúc mừng Đại hội; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, của tỉnh tới dự và đưa tin Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

II. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI

1. Kết quả bầu cử

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã tiến hành bầu 14 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (có 01 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ kiện toàn sau Đại hội); bầu  đồng chí Đỗ Đức Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIX; bầu các đồng chí: đồng chí Tạ Văn Long- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIX. 

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 11 đồng chí (gồm 09 đồng chí ủy viên chuyên trách được bầu tại Đại hội, 02 đồng chí ủy viên kiêm nhiệm là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh sẽ kiện toàn sau Đại hội) và bầu đồng chí Nguyễn Minh Toàn- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX.

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

2. Tại Đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội, với những nội dung chủ yếu sau:

1.1. Về tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm; cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn địa phương; triển khai giải quyết hợp lý, hiệu quả các mối quan hệ lớn cho phát triển, nhất là mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát triển hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường; phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; tập trung giải phóng tư tưởng, tích cực khơi thông những điểm nghẽn, đẩy mạnh sức sản xuất xã hội, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật.

Những thành công hôm nay của tỉnh nhà là kết quả có được từ những thành tựu mang tính nền tảng mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển đã qua; là kết tinh từ truyền thống đoàn kết, năng lực sáng tạo, ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; từ sự quyết tâm, quyết liệt, tâm huyết, trách nhiệm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành nhiệm vụ được giao của tất cả các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

Với ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Đại hội đã thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá những yếu kém, khuyết điểm và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc cho nhiệm kỳ tới.

1.2. Về chủ đề của Đại hội, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

a) Chủ đề Đại hội

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

b) Mục tiêu tổng quát

Trên cơ sở dự báo tình hình, quán triệt và nắm vững chủ trương, định hướng của Trung ương, Đại hội đã thống nhất xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

c) Các chỉ tiêu chủ yếu

Điểm mới trong việc xác định chỉ tiêu nhiệm kỳ này là từng chỉ tiêu đã được tính toán rất khoa học trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2020; mục tiêu phát triển đến năm 2025; được phân bổ đến từng huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đảm bảo tính liên thông, chặt chẽ từ tỉnh đến huyện và cơ sở; khả thi trong tổ chức thực hiện; trong đó, đưa ra 01 chỉ tiêu mới, chưa có trong bộ chỉ tiêu thống kê quốc gia là chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh nhằm định lượng rõ mục tiêu cần hướng tới trong việc nâng cao hạnh phúc cho nhân dân.

Đại hội đã thống nhất quyết nghị 19 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm: 06 chỉ tiêu về phát triển kinh tế; 07 chỉ tiêu về văn hóa -  xã hội; 04 chỉ tiêu về môi trường; 02 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong đó:

Về kinh tế:

(1) Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 7,5%;  GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 65 triệu đồng.

(2) Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 20,5%; Công nghiệp - xây dựng 32%; Dịch vụ 47,5%.

(3) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 7.000 tỷ đồng.

(4) Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 100.000 tỷ đồng.

(5) Tỷ lệ đô thị hóa đạt 28%.

(6) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,2%/năm.

Về văn hóa - xã hội:

(7) Tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi; số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm.

(8) Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020

(9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%, trong đó có cấp có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25% trở lên.

(10) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia) giảm bình quân trên 4%/năm.

(11) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%; có 11 bác sỹ, 35 giường bệnh trên một vạn dân.

(12) Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 85%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 75%.

(13) Trên 78% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; công nhận 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Văn Yên và huyện Yên Bình), thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Về môi trường:

(14) Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 91%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98%.

(15) Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 93%, nông thôn đạt trên 50%.

(16) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.

(17) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

(18) Số đảng viên kết nạp hằng năm từ 1.800 đảng viên trở lên.

(19) Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 90% trở lên; số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương hằng năm đạt từ 50% trở lên, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đạt từ 70% trở lên.

1.3. Đại hội đã xác định tiếp tục thực hiện 03 đột phá chiến lược và 07 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới:

a)- Ba đột phá chiến lược: (1) Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ quyền lực; tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh số hóa quản lý xã hội và phục vụ nhân dân, thiết thực nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.(2) Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy giá trị, bản sắc văn hoá, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của con người Yên Bái, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. (3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, thông tin, viễn thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, liên kết nông thôn với đô thị, công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp và liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển.

b)- Bảy nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (2) Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; trọng tâm là phát triển nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững; phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn, là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của vùng Tây Bắc. (3) Tích cực, chủ động thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. (4) Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số. (5) Khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; tăng cường quản lý phát triển xã hội tiến bộ, công bằng, bền vững; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với bảo đảm kỷ cương xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. (6) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. (7) Tăng cường quốc phòng an ninh, tập trung xây dựng "thế trận lòng dân" gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

1.4. Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới

Đại hội nhất trí thông qua các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể:

a) Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh (có 09 nhiệm vụ, giải pháp): 

(1) Tiếp tục đổi mới tư duy đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường. 

(2) Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. 

(3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực văn hóa - xã hội và phát triển con người. 

(4) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số, thích ứng Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. 

(5) Tiếp tục thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị. 

(6) Quan tâm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. 

(7) Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

(8) Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

(9) Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và liên kết phát triển vùng.

b) Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp): 

(1) Tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị. 

(2) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. 

(3) Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức; thiết thực nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(4) Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đồng bộ với đổi mới kinh tế. 

(5) Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng, chi bộ; nâng cao chất lượng đảng viên. 

(6) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

(7) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. 

(8) Đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. 

(9) Đẩy mạnh công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

(10) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Trên đây là nội dung Thông cáo báo chí về kết quả tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Tỉnh ủy Yên Bái. Trong suốt thời gian qua, các cơ quan thông tấn, báo chí đã luôn đồng hành, phối hợp tuyên truyền đậm nét trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Sau Đại hội, Tỉnh ủy Yên Bái mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và của tỉnh tiếp tục ủng hộ, tích cực tuyên truyền kết quả Đại hội; các hoạt động chào mừng thành công Đại hội cũng như quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Trân trọng!

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH  KHÓA XIX