Trấn Yên: Củng cố niềm tin, tăng cường kỷ luật

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/10/2020 | 2:04:57 PM

YênBái - Huyện tập trung quản lý, tăng cường kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra hành vi tham nhũng, như: quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý và chi tiêu ngân sách, mua sắm tài sản công; đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép kinh doanh…

Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.
Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND huyện Trấn Yên đã rất quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp, Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo sự thống nhất trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các địa phương, kịp thời ngăn ngừa hiệu quả các hành vi tham nhũng. 

Huyện yêu cầu 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch trong các hoạt động như: chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, thiết bị, phương tiện; các dự án đầu tư và mua sắm; niêm yết công khai quy trình, thủ tục thời gian tiếp nhận hồ sơ, mức thu phí…; chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công tác chuyên môn; chấn chỉnh kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp dịch vụ công; chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí… 

Đồng thời, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tránh phiền hà, sách nhiễu nhân dân; công tác tiếp nhận và trả hồ sơ tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã được triển khai thực hiện tốt. Theo đó, quý III/2020, huyện đã tiếp nhận 12.396 hồ sơ, lũy kế 9 tháng 23.403 hồ sơ; giải quyết sớm và đúng hạn 12.182 hồ sơ, lũy kế 23.189 hồ sơ, đạt 100%; hồ sơ đang giải quyết 214 hồ sơ; không có hồ sơ quá hạn; tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%.

Bên cạnh đó, huyện còn tập trung quản lý, tăng cường kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra hành vi tham nhũng, như: quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý và chi tiêu ngân sách, mua sắm tài sản công; đầu tư, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép kinh doanh… 9 tháng của năm 2020, huyện đã cấp 2.485 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó, cấp lần đầu 385 giấy và cấp hồ sơ biến động 2.100 giấy. 

Đồng thời, giao trách nhiệm cho các xã, thị trấn quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn; tập trung vào việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác trái phép cát, đá, sỏi… gây ô nhiễm môi trường; tăng cường thẩm định các quy hoạch sử dụng đất, các dự án đầu tư, các phương án bồi thường; đề xuất các khu vực để thu hồi, chuyển mục đích và tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn thu cho ngân sách. 

Đặc biệt, để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, huyện còn tăng cường công tác tiếp công dân, làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Theo đó, quý III/2020, huyện đã tiếp 90 lượt/85 người; tiếp nhận 25 đơn, lũy kế 9 tháng của năm là 55 đơn; trong đó, 2 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, 30 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, 23 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã… 

Kết quả, huyện đã giải quyết 29/53 đơn, đạt 74%, còn 24 đơn đang xem xét giải quyết… Đồng thời, tiến hành thanh tra về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác PCTN và quản lý tài chính tại UBND xã Minh Quân. Quá trình giải quyết đảm bảo đúng trình tự thủ tục, được nhân dân đồng tình, hạn chế tình trạng tái khiếu, tái tố. 

Trần Ngọc