Yên Bái dự Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/6/2021 | 4:23:23 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.


Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu về chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 có chủ đề: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Theo đó, chuyên đề gồm 2 phần: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Các nội dung trong chuyên đề đã tập trung làm rõ về sự hình thành và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân, quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc… 

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân, phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài…

Chuyên đề cũng làm rõ ý nghĩa lý luận, thực tiễn trong bối cảnh thời đại và những yêu cầu đặt ra về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc và một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Quang cảnh Hội nghị.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thực hiện tốt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta sẽ đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp thu sâu sắc những nội dung của chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề toàn khóa cho cán bộ, đảng viên, xây dựng chương trình hành động gắn với nhiệm vụ chính trị từng ngành, cơ quan, đơn vị và tổ chức đôn đốc, kiểm tra thực hiện. 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí yêu cầu các địa phương cần linh hoạt, sáng tạo, chủ động tổ chức học tập, quán triệt việc học tập Chỉ thị 05 chuyên đề toàn khóa- chuyên đề 2021, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, phát huy ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Ngay sau kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đã yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức học tập, thảo luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về những nội dung cơ bản Chỉ thị 05 chuyên đề toàn khóa - chuyên đề 2021 của Trung ương. 

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ  thường xuyên trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII. 

Đồng chí cũng yêu cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức phổ biến hiệu quả, quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, Kế hoạch số 36 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành bổ sung, xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 năm 2021 của cấp mình trước ngày 30/6/2021...

Thu Trang – Mạnh Cường