Phát động phong trào thi đua “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/10/2021 | 6:02:06 PM

YênBái - Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có Công văn số 3721 ngày 21/10/2021 về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập".

Các thành viên Câu lạc bộ khuyến học Tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên học hát dân ca Tày, góp phần phát huy bản sắc văn hóa gắn với xây dựng con người Yên Bái
Các thành viên Câu lạc bộ khuyến học Tiếng nói, chữ viết dân tộc Tày, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên học hát dân ca Tày, góp phần phát huy bản sắc văn hóa gắn với xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". Ảnh: Thanh Chi

Theo Công văn, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Kết luận số 37-KL/TU ngày 9/6/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc phát động phong trào thi đua "Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” nhằm xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện về thể chất, đạo đức, sáng tạo, trách nhiệm công dân và tuân thủ pháp luật, UBND tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề "Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, giai đoạn 2021 – 2025 với một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; phát động các phong trào thi đua rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, địa phương về xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, tạo môi trường văn hóa, động lực mới để mỗi người dân Yên Bái tự phấn đấu hoàn thiện bản thân theo 5 chuẩn mực: thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, tích cực cùng cộng đồng chung tay xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Đồng thời, triển khai các nội dung xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, lồng ghép với tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng thực hiện đồng bộ, đổi mới về nội dung, hình thức, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh, tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp của con người Yên Bái…

UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung của phong trào thi đua.

Thanh Chi