Văn Yên có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/1/2022 | 7:32:58 AM

YênBái - Kết thúc năm 2021, huyện Văn Yên có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 thôn NTM và 7 thôn NTM kiểu mẫu. Đến hết năm 2021, toàn huyện có 15/24 xã đạt chuẩn NTM.

Nhân dân xã Đại Sơn xây dựng đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Đại Sơn xây dựng đường giao thông nông thôn.

Kết thúc năm 2021, huyện Văn Yên có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là Ngòi A, Tân Hợp, Viễn Sơn, đạt 100% kế hoạch; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Đông Cuông, Đại Phác; có 10 thôn đạt NTM và 7 thôn NTM kiểu mẫu đạt các tiêu chí và đã được UBND huyện ban hành quyết định công nhận. Lũy kế đến hết năm 2021, toàn huyện có 15/24 xã đạt chuẩn NTM.

Với mục tiêu phấn đấu huyện đạt huyện NTM vào năm 2024, huyện Văn Yên đang tập trung chỉ đạo ưu tiên vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp gắn với phát huy lợi thế từng vùng; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các xã xây dựng kế hoạch và thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm; đồng thời, triển khai có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung huy động xã hội hóa nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa; phát động các phong trào thi đua để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. 

Thanh Tân