Yên Bái tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thi hành án

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/6/2022 | 7:38:36 AM

YênBái - Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC), bước đầu tạo chuyển biến tích cực.

Cán bộ, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh trao đổi công tác chuyên môn nghiệp vụ.
Cán bộ, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh trao đổi công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các ban, sở, ngành tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THAHC trong hoạt động tố tụng và thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân. Tiếp tục đưa chỉ tiêu THADS, THAHC vào Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương, đơn vị. 

Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác THADS, THAHC. 

Vì vậy, tỉnh quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về THADS, THAHC, trọng tâm là Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương; Nghị quyết số 96 của Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị số 05, số 26 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS, THAHC để các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác THADS, THAHC; tăng cường công tác vận động, giải thích, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội và nhân dân đối với công tác THADS, nhất là đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài, phải cưỡng chế THA. 

Thường xuyên kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo THADS hai cấp, kịp thời chỉ đạo, cho ý kiến đối với những vụ việc thi hành, cưỡng chế THA lớn, khó khăn, phức tạp và có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với cơ quan THA tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tài sản, quyền sử dụng đất để việc cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các vụ án liên quan đến xử lý nợ xấu trong các vụ án tín dụng ngân hàng, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm. 

Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo THADS các cấp; các cơ quan trong khối nội chính và các ban, sở, ngành, địa phương liên quan trong công tác THADS, THAHC, nhất là những vụ việc phải tổ chức cưỡng chế thi hành. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan THADS, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo THADS hai cấp trên địa bàn tỉnh; của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính, bảo đảm mọi bản án, quyết định có hiệu lực phải được thi hành nghiêm theo quy định của pháp luật; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về THA được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao; hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm trong công tác THA. 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác THA; kịp thời tổ chức THA đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về THADS; đẩy nhanh tiến độ, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, bức xúc, kéo dài có nhiều đơn thư; thường xuyên rà soát, xác minh điều kiện THA.

Thực hiện tốt quy định về ủy thác THA; công khai, minh bạch các hoạt động THA; giảm tỷ lệ án chuyển kỳ sau, tăng tỷ lệ thi hành xong án liên quan đến tín dụng ngân hàng; phấn đấu nâng cao tỷ lệ THA, xử lý nghiêm các trường hợp không THA theo quy định.

Đồng thời theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định về hành chính của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành các vụ việc lớn, phức tạp. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác THADS; thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua cơ chế trực tuyến, cơ chế một cửa, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thụ lý, tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án; triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu về THADS, số hóa hồ sơ nghiệp vụ THA. 

Tiếp tục kiện toàn, xây dựng bộ máy cơ quan THADS các cấp trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ chấp hành viên, công chức THADS thực sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, nắm vững chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên và cán bộ THA, giảm thiểu sai sót, không để xảy ra vi phạm trong THADS.

Chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS trong tỉnh theo tinh thần Kết luận số 84 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; cân đối, hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện công tác THADS, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo THADS tỉnh tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, THAHC; thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các ngành thành viên tích cực phối hợp với cơ quan THADS trong tổ chức thi hành, cưỡng chế thi hành án vụ việc lớn, khó khăn, phức tạp. 

Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo THA, các sở, ban, ngành, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác THADS, THAHC; phối hợp chặt chẽ với cơ quan THA trong tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài; kịp thời phối hợp với cơ quan THADS tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc; gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác THA với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND các huyện, thị, thành phố và Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác THADS, THAHC trên địa bàn; phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác THA; phối hợp với cơ quan THA kiên quyết tổ chức thi hành những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, nhất là những vụ việc có số tiền, giá trị phải thi hành lớn, những vụ việc phức tạp, kéo dài; phối hợp, hỗ trợ cơ quan THADS trong việc xác minh, giải quyết việc THA và tổ chức cưỡng chế THA, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Thanh Hương