Yên Bái chủ động thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/6/2022 | 3:09:10 PM

YênBái - Theo báo cáo của số: 146/BC-VHTTDL của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU của Tỉnh ủy đã được hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022.

Môi trường sống của người dân được đặc biệt quan tâm.
Môi trường sống của người dân được đặc biệt quan tâm.

Các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.
Tính đến ngày 22/6/2022, có 147/147 nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch số 63-KH/TU được triển khai trong hạn, trong đó có 16 nhiệm vụ đã hoàn thành, đảm bảo yêu cầu, chất lượng, 131 nhiệm vụ đang được triển khai thực hiện theo tiến độ.

Báo cáo nêu rõ, các nhiệm vụ đã bám sát nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn ước đạt 7,57% (kịch bản tăng trưởng là 7,28%). Đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19; khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được tỉnh ban hành để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng tiếp tục có mức tăng khá so với cùng kỳ (Tổng vốn đầu tư phát triển; thu ngân sách nhà nước; chỉ số sản xuất công nghiệp; giá trị xuất khẩu hàng hóa; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, du lịch).

Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được quan tâm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, đảm bảo thích ứng, linh hoạt trong tình hình dịch Covid-19.

Công tác hướng nghiệp và giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm, đã giải quyết được 10.978/19.500 lao động (đạt 56,3% kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2021…

Dưới đây là toàn bộ báo cáo:

Minh Quang