Cán bộ nêu gương - Đảng mạnh về đạo đức

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/11/2023 | 7:52:50 AM

YênBái - Ngày 7/6/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 101-QĐ/TW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Trong đó, nội dung được nhấn mạnh là: "Mỗi cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. 

Nghiêm túc thực hiện Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương với 7 nội dung cụ thể về: tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ, những năm qua, song song với việc chấp hành Quy định số 47 "Về những điều đảng viên không được làm” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu đi đầu nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Xác định rõ, việc phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh tới cơ sở chính là nền tảng để xây dựng cái gốc đạo đức của Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến sự phát triển đạo đức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn tự giác đề cao trách nhiệm nêu gương từ lời nói đến việc làm cũng như tư tưởng, phong cách, đạo đức. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Thực tế cho thấy, đã có rất nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng quy định cụ thể việc gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên như Chỉ thị 06-CT/TW; Chỉ thị 03-CT/TW và hiện nay là Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Theo đó, những tấm gương người tốt, việc tốt nói chung và mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng chính là những hạt giống đỏ xây dựng chế độ xã hội mới, là những điển hình tiên tiến đi đầu trong việc nêu gương rèn luyện đạo đức cách mạng: hết lòng, hết sức vì Đảng vì dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư... Đặc biệt, nói phải đi đôi với làm để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng noi gương học tập.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Vì vậy, muốn xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ thì trước hết, mỗi cán bộ phải thực sự là một tấm gương sáng. 

Đồng thời, phải không ngừng phát huy vai trò tiên phong trên mọi lĩnh vực, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong rèn luyện tư cách đạo đức và phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Điều đó phải được thể hiện trong từng lời nói, cử chỉ, thái độ và mỗi việc làm hàng ngày với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng cán bộ, góp phần xây dựng con người mới, cuộc sống mới như lời Bác dạy và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh hơn về đạo đức.

Thanh Hương