Nêu cao vai trò phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cấp ủy và cán bộ, đảng viên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 9/12/2023 | 7:54:56 AM

YênBái - Ngày Quốc tế chống tham nhũng (CTN) được tổ chức vào ngày 9/12 hằng năm, kể từ khi thông qua Công ước Liên hợp quốc về CTN vào ngày 31/10/2003.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Ngày Quốc tế CTN khẳng định quyền và nghĩa vụ của tất cả các bên tham gia CTN, gồm: Chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, truyền thông, khu vực tư nhân, công chúng và thanh niên. Liên hợp quốc nêu rõ, trong đó mọi công dân, bất kể tuổi tác, đều có vai trò cốt yếu trong việc ngăn chặn và xóa bỏ tham nhũng và tất cả các quốc gia phải cùng nhau giải quyết vấn đề toàn cầu này. 

Ở nước ta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, quan điểm nhất quán của Trung ương là công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) phải được làm một cách kiên trì, nhân văn, bài bản và thuyết phục. Quy trình xử lý cán bộ vi phạm được thực hiện chặt chẽ, từ xử lý về mặt Đảng đến xử lý hành chính và xử lý hình sự theo quy định pháp luật trên tinh thần giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe là chính để những người khác không vi phạm. 

Cùng với các đảng bộ địa phương trong cả nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến công tác quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ về công tác PCTN thông qua việc ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư gửi đến Tỉnh ủy; Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh; Quy định số 09 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Gắn công tác PCTN, lãng phí với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Từ năm 2021 đến nay, cùng với việc ban hành trên 30 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. 

Theo đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh PCTN trên mọi lĩnh vực, nhất là sau khi Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động bài bản, thực chất, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCTN, tiêu cực ở địa phương. 

Nhờ vậy, công tác PCTN của tỉnh ngày càng được nâng cao cả về chất lượng và hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong thực thi công vụ. 

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy các cấp đã phát huy cao vai trò trách nhiệm và nêu gương trong triển khai các giải pháp phòng ngừa và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực. Việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức… mà các cấp, các ngành đã tích cực triển khai chẳng những giúp phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế tham nhũng tốt mà còn góp phần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên. 

Nhằm tiếp tục phát huy và nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng và đảng viên trong PCTN, các cấp ủy, tổ chức đảng đã và đang tăng cường tính chiến đấu, chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực ngay từ mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghiêm túc đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng; nêu gương từ lời nói, việc làm đến hành động của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; quyết liệt và quyết tâm tự soi, tự sửa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; nói đi đôi với làm; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nêu gương trong chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn thư có liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực và chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, các vụ việc, vụ án của pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm.            

Thanh Hương