Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái 10 năm xây dựng và trưởng thành

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/5/2023 | 7:35:41 AM

YênBái - Thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về chỉ đạo tái lập Ban Nội chính Trung ương và các tỉnh, thành ủy, ngày 24/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Quyết định số 1128-QĐ/TU về thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy và Quyết định số 1273-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy.


Theo đó, với chức năng là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (NC-PCTN), sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, khắc phục những khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, biên chế, Ban Nội chính Tỉnh ủy thường xuyên nắm tình hình, tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi đến Tỉnh ủy.

Cùng với việc trực, tiếp dân, Ban còn cử cán bộ tham gia với các đơn vị như: Thanh tra tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác minh, nắm tình hình một số đơn thư tố cáo về tham nhũng. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. 


Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. 

Đặc biệt, năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) PCTN, tiêu cực tỉnh; Quy chế hoạt động của BCĐ, Quyết định phân công thành viên BCĐ; Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân; Văn bản của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng; về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.


Đồng thời, ban hành Kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2022 và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, đảm bảo đúng thời hạn, có chất lượng. 

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng. 

Tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và các văn bản triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 18 của BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh.

Báo cáo, tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác NC-PCTN, tiêu cực; giao ban các cơ quan khối nội chính; chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Tỉnh ủy Yên Bái; đề xuất các nội dung, nhiệm vụ vào Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Tỉnh ủy; Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy năm 2023; đề xuất, gợi ý kiểm điểm đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền năm 2022. 

Đồng chí Lương Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo công tác triển khai nhiệm vụ năm 2023.
 
Đặc biệt, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực nghiên cứu, tham mưu giúp Tỉnh ủy tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản của các cơ quan trung ương như: Đề án "Thành lập BCĐ PCTN, tiêu cực cấp tỉnh"; Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"; Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...


Cùng đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức 6 lớp tập huấn về công tác NC-PCTN và cải cách tư pháp tại 6 huyện, thị cho 872 cán bộ, công chức của 9/9 huyện, thị, thành phố; nghiên cứu, biên tập, in ấn, phát hành cuốn tài liệu tuyên truyền về công tác PCTN năm 2022; chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản của Tỉnh ủy, các ban, ngành, cơ quan trên địa bàn, nhất là các văn bản thuộc lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và PCTN, tiêu cực. 

Công tác thẩm định, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản được đảm bảo có chất lượng, hiệu quả, được Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan đánh giá cao. Đặc biệt, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức các hội nghị của Trung ưong, Tỉnh ủy về lĩnh vực NC-PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp; BCĐ cải cách tư pháp tỉnh và các phiên họp của BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh; phối hợp tham mưu, giúp Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo. 

Đến nay, đã tiếp nhận, tham mưu, xử lý 149 đơn, thư theo quy định; trong đó, có 87 đơn, thư do Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đến; 21 đơn, thư gửi đến BCĐ PCTN, tiêu cực. Đồng thời, chỉ đạo các ngành làm tốt công tác cải cách hành chính tư pháp gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Kết luận số 21 khóa XIII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. 


Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ yêu cầu cải cách hành chính tư pháp; thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác mà Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 15 hộ dân thuộc xã: Cảm Nhân, huyện Yên Bình thoát nghèo theo Kế hoạch số 62 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022; vận động cán bộ, nhân viên trong cơ quan tham gia đóng góp ngày công lao động "Ngày thứ Bảy cùng dân"; hỗ trợ làm đường bê tông liên thôn tại 3 thôn: Làng Rầy, Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 3 thuộc xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình. 

Bám sát các nhiệm vụ, định hướng và tinh thần của Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội chính Đảng, đặc biệt là kết luận của đồng chí Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức của Ban, xác định việc thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ được nêu trong Kết luận là nhiệm vụ quan trọng trong năm, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 


Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh ký quy chế phối hợp hoạt động.

Năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đang tiếp tục thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính với các cơ quan liên quan. Phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị, thành ủy trong thực hiện Quy định số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện, thị, thành ủy trong công tác NC-PCTN và cải cách tư pháp. 

Phối hợp tốt với các ngành chức năng, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc nắm tình hình an ninh, trật tự để kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy trong việc thực hiện các Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy định số 11 của Bộ Chính trị về việc tham mưu, giúp Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân và xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy. 

Tham mưu, giúp BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh tổng kết công tác của BCĐ kể từ khi thành lập đến hết năm 2022; tham mưu tổ chức các phiên họp định kỳ của BCĐ; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình làm việc năm 2022. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực giao. Tham mưu, giúp BCĐ cải cách tư pháp tỉnh tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2022; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình làm việc năm 2023. 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, BCĐ cải cách tư pháp Trung ương giao và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023. Tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Kế hoạch số 10 Ban Nội chính Tỉnh ủy về thi đua chuyên đề "Phát hiện và tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2021 - 2025.

Lương Văn Thức 
 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái

Tags Ban Nội chính 10 năm kỷ niệm xây dựng và trưởng thành

Các tin khác
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước phát biểu tại cuộc làm việc.

Chiều 23/5, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện những tháng còn lại của năm 2023.

Trưởng Ban Dân vận Yên Bái, Lào Cai ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giai đoạn 2023-2025

Tại tỉnh Lào Cai, đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai và đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái vừa đồng chủ trì Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2023 - 2025.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận tham gia thảo luận tại Hội trường chiều 23/5.

Chiều 23/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận đã tham gia thảo luận toàn thể tại hội trường về dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023, cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu (tháng 10-2023), thông qua tại kỳ họp thứ bảy (tháng 5-2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục