Thi hành nghiêm Điều lệ để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/5/2024 | 7:47:23 AM

YênBái - Xác định rõ công tác thi hành Điều lệ Đảng góp phần quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng…

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Cán bộ, đảng viên Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.


Theo đó, Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng thành các văn bản phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của địa phương để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ. 

Theo số liệu thống kê từ năm 2011 đến nay, đã ban hành gần 600 văn bản, trong đó: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 178 văn bản; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương ban hành trên 400 văn bản. Đặc biệt, có những nghị quyết, quy định, đề án của tỉnh ban hành được Trung ương đánh giá cao về tính chủ động, sáng tạo. 

Qua công tác triển khai thực hiện, đã cơ bản tạo được sự thống nhất trong nhận thức của các cấp ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp việc thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản liên quan trở nên đồng bộ, góp phần quan trọng trong việc triển khai, thực hiện công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của đảng bộ và cấp ủy các cấp trong toàn tỉnh. 

Nhờ vậy, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án, hướng dẫn ban hành được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, sớm đi vào cuộc sống, giải quyết được những vấn đề quan trọng, cấp thiết của địa phương. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều cách làm mới, sáng tạo phù hợp yêu cầu thực tiễn trong tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn... của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên. 

Đồng thời, chỉ đạo, thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; thường xuyên nắm tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội; thực hiện tốt công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền được nâng lên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. 

Thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ từ phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế; kịp thời kiện toàn, bổ sung các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu, đúng quy trình, quy định. 

Đổi mới công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, bám sát quy định của Trung ương; thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định; tập trung xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, chặt chẽ, bài bản, khoa học, có chất lượng các chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp; chỉ đạo chuẩn bị chất lượng, đúng quy định cả về nội dung và nhân sự và tổ chức thành công đại hội từ chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đến đại hội cấp tỉnh qua các nhiệm kỳ. 

Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; cụ thể hóa, ban hành các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện của Đảng bộ tỉnh; thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm; tập trung kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Song song với việc xử lý, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định, những năm qua, Tỉnh ủy Yên Bái còn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; lãnh, chỉ đạo hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. 

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tiếp tục đổi mới, chất lượng các kỳ họp được nâng lên; các nghị quyết của HĐND các cấp thông qua đảm bảo đúng thẩm quyền, bám sát tình hình thực tiễn và có tính khả thi. 

Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới theo hướng quyết liệt, trọng tâm, khoa học, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ theo hướng "Chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính ”. 

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội hướng hoạt động về cơ sở, khắc phục hiện tượng hành chính hóa, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đổi mới công tác tuyên truyền vận động, đoàn kết tập hợp nhân dân.


Các đại biểu dự và phát biểu tại Hội nghị triển khai Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Để nâng cao chất lượng kết nạp Đảng và rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách theo Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp, kết nạp lại đảng viên phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh. Theo đó, từ năm 2011 đến hết năm 2023, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 27.214 đảng viên; hàng năm đều kết nạp vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ đề ra. 

Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 12 đảng bộ trực thuộc, 465 tổ chức cơ sở đảng, 2.920 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 61.859 đảng viên đều là những hạt nhân chính trị ở cơ sở giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật là kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá theo hướng bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn. 

Đặc biệt, Yên Bái vẫn giữ vững vị trí điểm sáng của khu vực Tây Bắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; thu ngân sách bình quân đạt trên 20%/năm; hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, tươi đẹp. Cải cách hành chính có sự tiến bộ vượt bậc, môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo được cải thiện rõ nét. 

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, xây dựng và phát huy hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa và con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, tạo sự thống nhất, quyết tâm trong Đảng bộ và niềm tin, đồng thuận trong nhân dân. 

Kết quả đó chính là nhờ công tác quán triệt, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng đã và đang được các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng và nghiêm túc thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp trên các lĩnh vực công tác và có trọng tâm, trọng điểm trong từng nhiệm kỳ; góp phần triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ và cấp ủy các cấp của tỉnh trong tình hình mới.

Thanh Hương

Tags Điều lệ Đảng xây dựng chỉnh đốn Ban Thường vụ hướng dẫn thực hiện nghiêm

Các tin khác
Người dân xã Nậm Lành thu hái măng sặt.

Nậm Lành là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, 97% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, Nậm Lành đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, quyết tâm về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2024.

Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái cấp chứng chỉ cho đảng viên mới
đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng LLCT.

Từ đầu năm đến nay, các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho trên 330 đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

Lãnh đạo phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra các mô hình kinh tế trên địa bàn.

Những năm qua, Đảng bộ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phát triển kinh tế tại địa phương.

Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Việt Hồng nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến giao dịch.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền với phương châm linh hoạt, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục