Ban Chỉ đạo 35 hai tỉnh Yên Bái và Sơn La trao đổi kinh nghiệm công tác

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/9/2022 | 2:50:55 PM

YênBái - Sáng 12/9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh Yên Bái và Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Sơn La phối hợp tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Các đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh Yên Bái; Lò Minh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 35 tỉnh Sơn La đồng chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị, về phía tỉnh Sơn La còncó đồng chí Đinh Thị Bích Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh Sơn La và các thành viên cùng đi trong Đoàn. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 35  tỉnh; các thành viên BCĐ 35 tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động của BCĐ 35 tỉnh Yên Bái về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ khi thành lập đến nay; định hướng hoạt động trong thời gian tới. Trong đó, nêu rõ những kết quả đạt được trên lĩnh vực lý luận chính trị; kết quả tuyên truyền, thông tin tích cực, chính thống và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thé lực thù địch; kết quả triển khai đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; kết quả đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. 

Thời gian tới, BCĐ 35 tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục làm tốt công tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan của Trung ương, Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; tăng cường nắm bắt tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh. 

Đồng thời, tiếp tục đấu tranh, phản bác kịp thời thông tin sai trái, luận điệu xuyên tác; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoạt động của BCĐ 35 cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu và kiểm tra, giám sát, nắm tình hình và đôn đốc hoạt động của BCĐ 35 cấp huyện; chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, sẽ tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí chủ động, tích cực khai thác thông tin tư liệu, viết tin, bài đấu tranh, phản bác, góp phần tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về các sự kiện và vấn đề dư luận quan tâm; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc nhóm chuyên gia, tổ cộng tác viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo sát sao, thường xuyên việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các trang web, fanpage của  BCĐ 35 các cấp…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bao gồm các nội dung như: việc xây dựng đội ngũ viết tin, bàn tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; việc phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; việc kiểm soát thông tin trên các trang thông tin điện tử, báo mạng; việc phối hợp xử lý thông tin của các trang mạng xã hội giữa ngành Công an và Ban Tuyên giáo; việc quản lý, hướng dẫn các cấp, các ngành nhận diện và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí; việc hướng dẫn, định hướng giúp cán bộ xử lý "khủng hoảng” thông tin;  cách thức xử lý những cá nhân, tập thể đưa thông tin sai lệch, xấu độc…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,Tạ Văn Long - Trưởng BCĐ 35 tỉnh Yên Bái khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. BCĐ 35 các cấp tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần tạo môi trường ổn định, không hình thành "điểm nóng”. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia sẻ với BCĐ 35 tỉnh Sơn La một số bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của BCĐ 35 trong thời gian tới. 

Đó là: cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; cần phát huy tính chủ động, tích cực của các đồng chí thành viên BCĐ trong tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện theo chức trách nhiệm vụ được giao gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Cơ quan Thường trực BCĐ (Ban Tuyên giáo các cấp) cần tích cực, chủ động tham mưu cho BCĐ trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện; phát huy tốt vai trò của đội ngũ chuyên gia trong hoạt động đấu tranh phản bác và tính tích cực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các vấn đề xã hội quan tâm để kịp thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ tương, chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước… 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái mong muốn BCĐ 35 hai tỉnh sẽ tiếp tục có kết nối, thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ để đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Hồng Oanh

Tags Ban Chỉ đạo 35 Yên Bái Sơn La trao đổi kinh nghiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác

Các tin khác

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phân công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi).

Ảnh minh họa

Trang Facebook của Việt Tân mới đây viết: “Noel Cali Fornia lạnh giá…. vẫn còn đó những mảnh đời vất vả, lầm lũi để chăm lo cho cuộc sống không lấy gì làm khấm khá nơi xứ người…. đôi tay mỏi nhừ, lưng đau nhói sau một ngày làm việc vất vả, làm nail cho khách, kiếm đồng tiền chẳng bao giờ dễ, nhất là người nhập cư như anh”.

Hội thảo “Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng của tuổi trẻ”.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số diễn ra đồng bộ trên mọi lĩnh vực và mang lại nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, tác động, ảnh hưởng của không gian mạng, của các dịch vụ văn hóa xuyên biên giới đối với công tác bảo vệ biên cương văn hóa tư tưởng trong giai đoạn hiện nay cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Đỗ Ngà nằm đáy giếng tận bên xứ trời tây.

Với bài "Có những loại rác không thể dọn” đăng trên Tiếng dân News, dựa vào việc năm 2022 ngành du lịch Việt Nam chưa đạt chỉ tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế, Đỗ Ngà nằm đáy giếng tận bên xứ trời tây bịa láo rằng: "Đến Việt Nam vệ sinh môi trường khắp nơi khắp nơi ô nhiễm, nhiều địa điểm du lịch đầy rác, khách sạn bẩn thỉu, quán ăn đầy ruồi nhặng”

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục