Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Nghị quyết về lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/10/2021 | 3:02:45 PM

YênBái - Tỉnh ủy Yên Bái vừa ban hành Nghị quyết số 61-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Nội dung như sau:

Nhiều phụ nữ ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình chú trọng phát triển kinh tế bằng cây bưởi. (Ảnh: Thanh Chi)
Nhiều phụ nữ ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình chú trọng phát triển kinh tế bằng cây bưởi. (Ảnh: Thanh Chi)

Mục tiêu của Nghị quyết là thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo đa chiều, bền vững theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vũng đến năm 2030".