Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/3/2022 | 3:07:11 PM

YênBái - Ngày 25/2/2022, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy đã ký ban hành Kế hoạch số 63-KH/TU về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2022.

Xã Bạch Hà duy trì hiệu quả vùng chuyên canh lúa đặc sản Hương Chiêm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Xã Bạch Hà duy trì hiệu quả vùng chuyên canh lúa đặc sản Hương Chiêm góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Kế hoạch 63 nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 56 CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, đồng thời với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, gắn kết chặt chẽ việc thực thi nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương với mục tiêu đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, thực sự vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, làm cho mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc lan tỏa và thấm sâu vào đời sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội; củng cố, tăng cường niềm tin của người dân Yên Bái vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Theo đó, kế hoạch yêu cầu, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ phân công, kịp thời xây dựng kế hoạch, chủ động lãnh đạo triển khai hiện; xác định việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho dân phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, ngành và toàn xã hội.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số phúc người dân Yên Bái năm 2021, tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ, pháp nâng hạnh phúc của người dân năm 2022; trong đó, ưu chú trọng một số nhiệm vụ, giải pháp mang tính tiếp nối, lâu khuyến khích các mô hình mới, cách làm hay trên các lĩnh vực đời sống xã hội ngày càng làm hàm chi số hạnh phúc và nâng cao chỉ số phúc với mục tiêu đưa Yên Bái phát nhanh, bền vững hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” đã được xác định trong quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 2025.

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, kế hoạch nêu mục tiêu cụ thể là: phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2022 đạt 61,2%, tăng 3,09% so với năm 2021.

Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nêu trong kế hoạch là: tập trung triển khai đồng bộ, tích cực, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống. Cụ thể là đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân người dân; phấn đấu năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 7,5% (giả so sánh năm 2010); tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân đầu người đạt 50,0 triệu đồng/người.

Phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2022 đạt trên 4,54%, có thêm ít nhất 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có thể mạnh, sử dụng nhiều lao động địa phương, phấn đấu thành lập mới trên 300 doanh nghiệp, 80 hợp tác xã và 300 tổ hợp tác; mỗi địa phương cấp huyện phát triển mới từ 1 - 2 doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh dịch vụ du lịch, tạo việc làm cho trên 50 lao động.

Toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho 19.500 lao động; tăng cường công tác giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về học nghề; phân luồng, thu hút học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông tham gia học nghề; phấn đấu đào tạo nghề cho 18.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 66% (trong đó tỷ lệ có văn bằng, chứng chỉ là 34,9%), chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho 6.650 người…

Kế hoạch yêu cầu các đồng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; bí thư các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tinh ủy về tiến độ kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

Dưới đây là toàn văn Kế hoạch số 63/KH-TU:YBĐT