UBND tỉnh Yên Bái ra Chỉ thị yêu cầu chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân

  • Cập nhật: Thứ sáu, 29/4/2022 | 2:33:37 PM

YênBái - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn vừa ký Chỉ thị số 09/CT-UBND về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh một buổi tiếp công dân của Ban Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân (ảnh minh họa).
Quang cảnh một buổi tiếp công dân của Ban Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân (ảnh minh họa).

Theo Chỉ thị, bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: Chất lượng tiếp công dân tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao, nhất là ở cấp xã; một số vụ việc giải quyết còn để kéo dài, chưa dứt điểm; việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất của thủ trưởng một số sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã còn chưa đầy đủ.

Việc tiếp nhận, xử lý, phân loại, chuyển nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đến cơ quan, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết tại một số sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã, các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện còn chưa khoa học.

Số quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải hủy bỏ, sửa đổi sau giải quyết khiếu nại lần hai vẫn còn xảy ra; công tác tổng hợp các vấn đề nổi cộm, dự báo phát sinh khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, chưa kịp thời.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tập trung triển khai, thực hiện tốt việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch đất đai; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất; gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tăng cường công tác đối thoại, hòa giải ngay từ khi phát sinh vụ việc. 

Tổ chức thi hành nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, bản án giải quyết các vụ án hành chính, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc cần chủ động trao đổi với các tổ chức, cá nhân, đương sự có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chỉ thị cũng nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể đổi với thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh…
Dưới đây là nội dung Chỉ thị:


MQ