Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/8/2022 | 7:42:57 AM

YênBái - Một trong ba khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là phát triển nguồn nhân lực (NNL), trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện khâu đột phá này, ngày 20/1/2021, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU về phát triển NNL tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; triển khai thực hiện kịp thời các chính sách của trung ương và của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các chính sách có liên quan đến công tác phát triển NNL; tập trung nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu đào tạo, phát triển NNL. 

Trong nâng cao chất lượng NNL, tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với công tác cán bộ; ban hành nhiều chính sách để thu hút, đào tạo, bồi dưỡng NNL, tạo ra đòn bẩy động lực quan trọng, đột phá trong công tác phát triển NNL, nhất là NNL chất lượng cao. 

Yên Bái cũng ưu tiên những ngành, nghề, lĩnh vực cần đáp ứng NNL thực hiện mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, du lịch, công nghiệp... 

Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp tỉnh có trình độ trên đại học trở lên đạt 25,1%, cấp huyện đạt 13,8%; tỷ lệ công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ từ cấp tỉnh đến cấp huyện có trình độ đại học trở lên đạt 96,4%; cấp xã đạt 80%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2021 đạt 64,83%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ là 33,21%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 5,57%. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng NNL của tỉnh nhìn chung chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc thu hút NNL chất lượng cao vào cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện còn hạn chế; công tác đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn.

Việc nâng cao chất lượng NNL đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách nâng cao chất lượng NNL, giai đoạn 2021-2025 của HĐND tỉnh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của UBND tỉnh; đồng thời, triển khai thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu sử dụng và vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị đảm bảo phù hợp. 

Song song với đó, rút ngắn thời gian và quy trình thực hiện chính sách thu hút, tuyển dụng để kịp thời tuyển dụng NNL, nhất là NNL chất lượng cao vào các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu sử dụng của tỉnh. 

Trong đó, khâu đào tạo lao động, nhân lực tay nghề cao phải phù hợp với yêu cầu thực tế địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đang thiếu, yếu. Ngoài ra, cần gắn nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài để NNL của tỉnh sẽ ngày càng nâng cao chất lượng, tạo nền móng để tỉnh bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.
Thanh Chi