Yên Bái ban hành Kế hoạch Truyền thông về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/10/2022 | 7:37:10 AM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dưới đây là toàn văn Kế hoạch:

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-UBDT ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Truyền thông rộng rãi đến các cấp, các ngành và Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Chương trình mục tiêu).

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể xã hội về thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030(sau đây viết tắt là Đề án tổng thể) và Chương trình mục tiêu nhằm triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới.

- Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sau đây viết tắt là DTTS&MN) bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của của địa phương, nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng, tích cực tham gia thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu.

-  Tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; nội dung của Chương trình mục tiêu; các Đề án, chính sách của tỉnh đến người dân.

- Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai, đa dạng hoá hình thức, phương tiện truyền thông, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu.  Nội dung, hình thức truyền thông phù hợp với điều kiện thực tế và nhận thức, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, trong việc thực hiện công tác truyền thông Chương trình mục tiêu, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

- Sử dụng nguồn kinh phí được cấp đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng

-  Người dân vùng đồng bào DTTS&MN.

- Lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã; thôn, bản; già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ liên quan đến Chương trình mục tiêu, giai đoạn 2021-2025; cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025.

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến 2025

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG

1. Nội dung

- Tập trung truyền thông, tuyên truyền những mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp thực hiện Đề án tổng thể, Chương trình mục tiêu và các nội dung liên quan nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 65 KL/TW ngày 30/10/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghi quyết số 88/2019/QH 14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Quyết định, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến Chương trình mục tiêu, trọng tâm là:

- Tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện nhất quán chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: "Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng tính đặc thù của vùng dân tộc thiểu số trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc” (Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng); tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện 03 khâu đột phá chiến lược, 07 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025). Trong đó nhiệm vụ khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; tăng cường quản lý phát triển xã hội tiến bộ, công bằng, bền vững; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với bảo đảm kỷ cương xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tuyên truyền công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025.

- Tuyên truyền kết quả, hiệu quả trong việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng về việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025.

- Biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến trong quá trình thực hiện các đề án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín đối với sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh của địa phương và các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Yên Bái đến năm 2030.

- Tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

- Phổ biến, kiến thức pháp luật, hướng dẫn áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến, các kinh nghiệm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo vào cuộc sống, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển, sử dụng nguồn nhân lực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tuyên truyền tính nhất quán, xuyên suốt, ưu việt của công tác dân tộc và các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quảng bá hình ảnh các dân tộc thiểu số; những thành tựu về công cuộc xóa đói, giảm nghèo đã đạt được trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chống lại các luận điệu lợi dụng vấn đề về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo của các thế lực thù địch trong âm mưu diễn biến hòa bình, củng cố niềm tin của đồng bào các DTTS&MN đối với Đảng và Nhà nước.

- Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của đồng bào các dân tộc thiểu số với cấp ủy, chính quyền ở địa phương và Trung ương; những tồn tại, hạn chế, bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách trong quá trình triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu.

2. Hình thức

- Trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc đến các cơ quan truyền thông, các sở, ban, ngành, địa phương, đối tượng liên quan trực tiếp đến Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu đối với đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các báo, tạp chí trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đặc san, chuyên đề và các loại hình phù hợp khác về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu; định kỳ đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, ưu tiên tuyên truyền bằng tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xây dựng trang tin điện tử tổng hợp về Chương trình mục tiêu để cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện, kịp thời xử lý thông tin, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu theo kế hoạch.

- Xây dựng, biên soạn và phát hành một số sản phẩm thông tin Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu như: Áp phích, tờ rơi, tranh cổ động; Sổ tay hướng dẫn, cẩm nang tập hợp các văn bản cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu cho các xã, thôn, bản và người có uy tín; Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chính sách dân tộc: Tờ gấp, sách bỏ túi, cẩm nang pháp luật, sổ tay truyền thông và các ấn phẩm, tài liệu khác (ưu tiên các ấn phẩm song ngữ đối với các dân tộc có chữ viết).

- Tổ chức các cuộc thi viết trên các báo, tạp chí chuyên ngành, các hội thi tìm hiểu về chính sách dân tộc, Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu ở vùng đồng bào DTTS&MN.

- Tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mô hình truyền thông, tuyên truyền mang tính đặc thù, vận động đồng bào tham gia thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu phù hợp với điều kiện vùng đồng bào dân tộc thiểu số nà miền núi.   

- Xây dựng các cụm pano, áp phích, tuyên truyền cổ động trực quan trên các địa bàn thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025.

- Triển khai các loại hình truyền thông, thông tin đặc thù khác phù hợp phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

3. Giải pháp thực hiện

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông, tuyên truyền Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025.

- Tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp truyền thông thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu với các sở, ban, ngành có liên quan tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025.

- Phối hợp với một số cơ quan, đơn vị truyền thông đóng vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại về việc thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025.

- Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số trong công tác truyền thông, tuyên truyền thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu trên tất cả các lĩnh vực.

- Xây dựng, phát triển, bồi dưỡng mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên, đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bản nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu bằng nhiều loại hình phong phú.

- Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác truyền thông ở một số địa phương, đơn vị; kịp thời phản ánh, đề xuất cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước được bố trí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Là cơ quan Thường trực, chủ trì, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Theo dõi, đôn đốc và là đầu mối phối hợp triển khai thực hiện công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

- Cung cấp các thông tin cơ bản Đề án tổng thể của Chương trình mục tiêu quốc gia cho các cơ quan liên quan theo quy định.

2. Sở Thông tin và truyền thông

- Chỉ đạo các đơn vị truyền thông tăng cường công tác phối hợp thông tin tuyên truyền Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia với nội dung phong phú, phù hợp với đối tượng bằng nhiều hình thức; đặc biệt là công tác phối hợp truyền thông thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Ưu tiên hỗ trợ vùng đồng bào DTTS&MN phát triển hạ tầng thông tin truyền thông, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác thông tin, truyên truyền trong hội nhập và phát triển. 

- Quan tâm triển khai các giải pháp về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để truyền thông Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

3. Sở Tư pháp.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, hướng dẫn các tài liệu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường và nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý cho vùng đồng bào DTTS&MN.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục tiếng dân tộc phát hằng tuần trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Thường xuyên cập nhật, đưa tin các hoạt động về quá trình tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng chuyên mục đối thoại, tọa đàm về thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025.

5. Báo Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh:

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền về Chương trình mục tiêu trên báo giấy và báo điện tử, xây dựng trang truyền thông về Chương trình mục tiêu. Thường xuyên cập nhật, đưa tin các hoạt động về quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu của các địa phương. 

6. Các Sở, ban, ngành liên quan

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu, lồng ghép các nội dung truyền thông của sở, ngành đề tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân. 

- Bố trí nguồn lực và chỉ đạo kiểm tra, giám sát, tham gia giám sát liên ngành việc triển khai thực hiện truyền thông Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025.

- Tổng hợp, lồng ghép báo cáo công tác truyền thông, tuyên truyền trong báo cáo thực hiện Chương trình hằng năm gửi về Ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động truyền thông; tổ chức các loại hình tuyên truyền bằng các loại hình phù hợp với điều kiện thực tế, trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số.

- Bố trí lồng ghép các nguồn lực và chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025.  

 8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội   

- Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu giai đoạn 2021-2025. 

- Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, đóng góp nguồn lực cho việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

9. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ hằng năm các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu (qua Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 15/12 hằng năm) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêuquốc gia phát triển kinh tế - xã hội ng đồng o dân tộc thiểusố miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Dân tộc) để xem xét, giải quyết./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Phước (đã ký)