UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu khẩn trương nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 10

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/10/2022 | 5:27:32 PM

YênBái - Trung tâm Phục vụ hành chính công cần chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 10/2022.

Công an huyện Yên Bình triển khai cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại Công an xã.
Công an huyện Yên Bình triển khai cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy tại Công an xã.

Để thực hiện hiệu quả Văn bản số 6511/VPCP-KSTT ngày 30/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử, UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong tháng 10/2022 để người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương. 

Công an tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử và điền biểu mẫu, tờ khai từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ, ngành, địa phương theo hướng dẫn của Bộ Công an. 

Các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ. 

H.V