UBND tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP và Chương trình hành động số 128-CTr/TU

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/11/2022 | 2:33:52 PM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch 205/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động số 128-CTr/TU ngày 27/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Con đường Sùng Đô - Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế vùng cao.
Con đường Sùng Đô - Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế vùng cao.

Mục tiêu của Kế hoạch 205 là nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 128-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng thời iệc triển khai Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 128-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp để đảm bảo việc các mục tiêu, nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng.

Kế hoạch cũng xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động số 128-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dưới đây là toàn văn kế hoạch số 205: