Ngành khoa học công nghệ với cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/12/2022 | 7:59:54 AM

YênBái - Những năm qua, cải cách hành chính được Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) triển khai đồng bộ từ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cho đến phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Chuyên viên Sở KH&CN tiếp nhận hồ sơ của công dân tại bộ phận một cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Chuyên viên Sở KH&CN tiếp nhận hồ sơ của công dân tại bộ phận một cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cải cách TTHC là một trong những mục tiêu trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của Sở. Sở KHCN đã tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KHCN để kiến nghị, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh đã tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC. 

Để nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và tổ chức mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau, Sở đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với 12 TTHC. 

Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện niêm yết công khai 54/54 TTHC của ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; thực hiện tốt các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết TTHC cũng như việc quản lý, sử dụng sổ sách ghi chép, bảng biểu phục vụ hoạt động tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân, không để xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục, hồ sơ quá hạn. 

Nhờ đó, trong năm 2022, Sở đã tiếp nhận 94 hồ sơ (29 hồ sơ nộp trực tuyến), đã hoàn thành và trả kết quả trước hạn 78 hồ sơ, 16 hồ sơ đang giải quyết, tỷ lệ người dân đánh giá hài lòng và rất hài lòng ở mức cao.

Tại Sở KHCN, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động điều hành tiếp tục được đẩy mạnh với việc áp dụng nhiều phần mềm hữu ích như: quản lý văn bản đi, đến; phần mềm quản lý cán bộ, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý các nhiệm vụ khoa học, sử dụng thư điện tử; vận hành trang thông tin điện tử. Sở cũng đã chủ động xây dựng các phần mềm chuyên ngành phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về KHCN bao gồm: phần mềm quản lý sáng kiến trên địa bàn tỉnh; phần mềm quản lý đo lường...

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở được duy trì, áp dụng hiệu quả. Sở đã chỉ đạo các phòng thuộc Sở rà soát, sửa đổi bổ sung các quy trình áp dụng HTQLCL phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi hoặc ban hành mới thuộc phạm vi, lĩnh vực chuyên môn và xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2022. 

Đồng thời, thành lập tổ đánh giá nội bộ và tiến hành đánh giá chất lượng nội bộ việc áp dụng HTQLCL này tại các phòng. Việc tự chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính đối với lĩnh vực hiện đại hóa hành chính và cung cấp các tài liệu theo quy định để chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của UBND tỉnh cũng được hoàn thành đúng quy định. 

Không chỉ thực hiện cải cách hành chính trong đơn vị, với vai trò là ngành chuyên môn, Sở cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ do UBND tỉnh giao theo Kế hoạch 271/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 với kinh phí được phê duyệt thực hiện là 1.050 triệu đồng. 

Nhờ đó, 100% các cơ quan đã thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đúng quy định. Sở cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp và gián tiếp, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ, đồng thời, tổ chức đánh giá, chấm điểm, xếp loại. 

Khi các cơ quan hành chính áp dụng HTQLCL hiệu quả sẽ đảm bảo hơn nữa nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm trong quy trình giải quyết công việc, giúp cho người đứng đầu kiểm soát tốt tất cả các bước, các quá trình giải quyết công việc của công chức trong cơ quan. Từ đó, kịp thời chỉ đạo, xử lý những tồn tại, hạn chế xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn hoặc có ý kiến phản ánh, kiến nghị từ tổ chức, nhân dân.
Hoài Anh