Các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

  • Cập nhật: Chủ nhật, 1/1/2023 | 8:12:28 AM

YênBái - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Báo Yên Bái giới thiệu với bạn đọc các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp quan trọng này.

Chiều 9/12, các đại biểu biểu quyết thông qua 20 nghị quyết
Chiều 9/12, các đại biểu biểu quyết thông qua 20 nghị quyết

>> Nghị quyết số 43 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023


>> Nghị quyết số 44 về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương do cấp tỉnh quản lý

>> Nghị quyết số 46 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương

>> Nghị quyết số 47 về giao bổ sung kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 từ nguồn tiết kiệm chi so với dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2021

>> Nghị quyết số 48 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

>> Nghị quyết số 49 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

>> Nghị quyết số 50 về quy định một số mức chi cụ thể cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

>> Nghị quyết số 51 về quy định nội dung, mức hỗ trợ một số nội dung chi sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

>> Nghị quyết số 52 về việc quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án, mô hình sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025

>>Nghị quyết 52 về thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022

>> Nghị quyết số 54 về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác và sửa đổi một số nội dung Điều 1 Nghị quyết số 22/NQHĐND ngày 31/7/2019 và Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác

>> Nghị quyết số 58 về việc quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

>> Nghị quyết số 60 về quy định chính sách để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025

>> Nghị quyết số 63 về thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Yên Bái

>> Nghị quyết số 64 về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Yên Bái

>> Nghị quyết số 66 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh

YBĐT