Yên Bái: Tạo chuyển biến và hành động trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/1/2023 | 11:20:33 AM

YênBái - Thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh Yên Bái được thành lập. Đến nay, công tác PCTN, tiêu cực của tỉnh được Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt và đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Lương Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu về công tác phối hợp phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Đồng chí Lương Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu về công tác phối hợp phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh đã lãnh đạo các cấp các ngành đạt được nhiều kết quả cao trong công tác tuyên truyền, đấu tranh PCTN, tiêu cực. Đặc biệt, sau khi Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh tổ chức Phiên họp thứ Nhất vào ngày 28/7/2022 để thảo luận, thống nhất và ban hành Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh và chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã đưa 3 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

Ban Chỉ đạo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong PCTN, tiêu cực; kịp thời thông tin, định hướng dư luận đối với các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là việc công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 

Thường xuyên rà soát, xây dựng, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy chế chi tiêu nội bộ. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Xây dựng kế hoạch và thực hiện xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với một số cá nhân theo đúng quy định. 

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện tốt hơn. Qua đó, đã tiếp nhận và giải quyết 22 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh gửi đến Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh. 

Đồng thời, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác thanh tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện các sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. 

Tăng cường đôn đốc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; phối hợp tốt giữa công tác kiểm tra, điều tra với công tác tổ chức cán bộ trong việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý. 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, nhất là các vụ án thuộc diện các cấp ủy theo dõi, chỉ đạo theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong công tác giám định, định giá tài sản tham nhũng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCTN trong cả nước nói chung cả tỉnh Yên Bái nói riêng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: công tác tuyên truyền phòng ngừa còn hình thức; việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực còn có những hạn chế nhất định, nhất là việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi còn chưa quyết liệt. 

Quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN, tiêu cực năm 2022, Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo để góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thanh Hương