Yên Bái đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/1/2023 | 11:22:49 AM

Năm 2022, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tỉnh Yên Bái đã bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, tích cực, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Cùng các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã góp phần tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và tạo đà cho những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Cục Chính trị Hải quân
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Cục Chính trị Hải quân

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả.                         .

Ban hành đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện: Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU, ngày 24/2/2022 hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022; Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU, ngày 13/4/2022 về củng cố, kiện toàn và xây dựng Quy chế hoạt động đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; Kế hoạch số 122-KH/BTGTU, ngày 24/4/2022 về biên soạn nội dung chuyên đề phục vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2022. Bên cạnh đó, chú trọng công tác kiểm tra, nắm tình hình việc triển khai Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của các cấp ủy trong tình hình mới, kịp thời định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện ngay tại cơ sở.

Ban tuyên giáo các cấp cơ bản đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, đơn vị.

TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đảm bảo số lượng, chất lượng. Đã kịp thời hướng dẫn thành lập đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, theo đó: Đối với chi bộ cơ sở, đảm bảo số lượng tuyên truyền viên không quá 3 người; đối với đảng bộ cơ sở, đảm bảo số lượng tuyên truyền viên không quá 5 người; tùy vào số lượng đảng viên của chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở để cơ cấu hợp lý. Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, mỗi chi bộ có tối thiểu 1 tuyên truyền viên, tùy vào số lượng đảng viên của chi bộ để cơ cấu hợp lý. Khuyến khích lựa chọn tuyên truyền viên là người biết ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương nơi công tác, sinh hoạt, cư trú. 12/12 Đảng bộ trực thuộc đã ban hành hướng dẫn triển khai, hoàn thành việc thành lập đội ngũ và xây dựng quy chế hoạt động.

Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 3.015 báo cáo viên, tuyên truyền viên, trong đó: Báo cáo viên cấp tỉnh 45 đồng chí; báo cáo viên cấp huyện và tương đương 249 đồng chí và 2.721 tuyên truyền viên cấp cơ sở (thời điểm chưa kiện toàn là 1.719 đồng chí). Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có những đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ tỉnh.


CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO VIÊN

Ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng và ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; trên cơ sở đó, ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng, ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó xác định những chủ đề trọng tâm cần tập trung thực hiện và các hoạt động chủ yếu công tác tuyên truyền miệng.

Về tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp

Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên các cấp được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn với nhiều hình thức, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Duy trì tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy, kết nối điểm cầu Hội nghị Báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến. Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy tổ chức, triển khai hội nghị báo cáo viên cấp huyện; nhiều đơn vị đã duy trì nền nếp tổ chức hội nghị, có nhiều cố gắng trong việc triển khai kết nối điểm cầu Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến ở cấp mình và thường xuyên kết nối điểm cầu tới cấp xã. Việc cung cấp thông tin cho đội ngũ tuyên truyền viên bước đầu được quan tâm; bên cạnh đó, tiếp tục duy trì cung cấp thông tin cho đội ngũ tuyên truyền viên qua các hội nghị chủ chốt, hội nghị của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở...

Về chế độ cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng

Quan tâm tham mưu, chỉ đạo cung cấp thông tin đảm bảo Quy chế 340 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng. Năm 2022, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy biên soạn đề cương thông tin thời sự nổi bật quốc tế, trong nước, trong tỉnh phục vụ tổ chức gặp mặt, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Tích cực triển khai công tác phối hợp tuyên truyền với các đơn vị trong và ngoài tỉnh, đặc biệt các đơn vị phối hợp ký kết theo Quy chế 238; cùng với đó tích cực phối hợp với Cục Chính trị Hải quân tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng hướng về biển, đảo góp phần quan trọng trong việc trao đổi, cung cấp, định hướng thông tin chính thống tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nghiêm quy định việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Kịp thời chỉ đạo, định hướng nắm bắt, xử lý những thông tin sai lệch, vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trong nước, trong tỉnh; các hoạt động tuyên truyền, kích động, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, góp phần định hướng tư tưởng, tạo sự ổn định chính trị ngay từ cơ sở...

Đổi mới cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy qua việc xây dựng kế hoạch biên soạn chuyên đề, giao nhiệm vụ cụ thể cho Báo cáo viên Tỉnh ủy công tác tại các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Theo đó, các thông tin chuyên đề năm 2022 được cung cấp trực tiếp tại Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy, cung cấp bằng văn bản để báo cáo viên nghiên cứu và biên tập đưa vào các loại tài liệu tuyên truyền.

Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu cấp ủy, làm tốt công tác biên soạn tài liệu cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, như: Bản tin nội bộ của huyện; tài liệu thông tin phục vụ đoàn viên, hội viên; tài liệu định hướng sinh hoạt chi bộ; tài liệu tuyên truyền dành cho ban tuyên giáo cơ sở... Tích cực sử dụng internet, mạng xã hội để lan tỏa thông tin chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền miệng.

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Năm 2022, toàn tỉnh mở 15 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhập kiến thức cho 2.256 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên tham dự; chú trọng lựa chọn nội dung và giảng viên có chất lượng truyền đạt thông tin đến đội ngũ. Theo đó, nội dung tập trung vào các chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng; kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm khi tiến hành công tác tuyên truyền miệng. Chú trọng cập nhật kiến thức mới, cách giải quyết tình huống trong hoạt động tuyên truyền miệng.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của các cấp ủy trong tình hình mới.

Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp hợp lý về cơ cấu, số lượng. Siết chặt công tác quản lý, rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi đội ngũ những báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động không hiệu quả; bổ sung, chỉnh sửa quy chế đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn.

Tiếp tục duy trì nền nếp, hiệu quả, tích cực đổi mới công tác tổ chức hội nghị báo cáo viên: Tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện định kỳ; kết nối điểm cầu Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến; hội nghị báo cáo viên đột xuất nếu có những vấn đề nóng, nổi cộm cần định hướng dư luận. Triển khai, tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho đội ngũ tuyên truyền viên cấp cơ sở.

Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chú trọng tăng cường thông tin hướng về cơ sở. Rà soát, đánh giá việc khai thác và sử dụng các loại tài liệu: Bản tin Thông báo nội bộ, Thông tin công tác tuyên giáo, Tuyên giáo cơ sở.

Tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo, quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho báo cáo viên, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng nhất là ở cơ sở; linh hoạt chi trả thù lao tương xứng cho báo cáo viên khi tiến hành hoạt động tuyên truyền miệng.

Chú trọng công tác kiểm tra, theo dõi, nắm bắt hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, đặc biệt trong thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của các cấp ủy trong tình hình mới.

(Theo TG)