Yên Bái tập huấn nghiệp vụ cho 200 cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/3/2023 | 11:03:05 AM

YênBái - Ngày 24/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 200 cán bộ chuyên trách cơ quan MTTQ tỉnh; cán bộ chủ chốt chuyên trách MTTQ huyện, thị, thành phố, các xã, thị trấn trên địa bàn.

Các đại biểu dự tập huấn
Các đại biểu dự tập huấn

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được cung cấp một số văn bản pháp lý và kiến thức, nghiệp vụ cơ bản liên quan đến công tác mặt trận, trọng tâm là các nội dung về: phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; trong tham gia giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tham gia phản biện xã hội đối với các dự luật, dự thảo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức Nhà nước; hướng dẫn công tác tổ chức vận động quyên góp, quản lý, sử dụng nguồn lực cứu trợ do MTTQ chủ trì theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.”

Lớp tập huấn sẽ giúp cho cán bộ chuyên trách công tác mặt trận nắm chắc các văn bản pháp lý và một số kiến thức cơ bản trong công tác mặt trận, nâng cao trình độ năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Anh Dũng