Yên Bái chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập năm 2023

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/5/2023 | 9:57:40 AM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa có Kế hoạch Số 144 về thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (XMC) và xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Cô và trò lớp 2A, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái trong giờ đọc sách.
Cô và trò lớp 2A, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái trong giờ đọc sách.

Kế hoạch nhằm mục tiêu tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT), phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGDTHCS) mức độ 2 và XMC mức độ 1, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện đối với công tác XDXHHT nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong các chương trình, kế hoạch năm, giai đoạn của tỉnh liên quan tới công tác PCGD, XMC và XDXHHT.

Kế hoạch yêu cầu: Kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác PCGD, XMC và XDXHHT: bảo đảm tính liên tục và hệ thống của công tác PCGD, XMC và XDXHHT; tiếp tục đề ra các giải pháp khả thi đảm bảo duy trì bền vững và nâng cao chất lượng PCGD các cấp học, duy trì, nâng cao chất lượng XMC.

Đối với cấp xã: Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNTNT, PCGDTH mức độ 3, PCGDTHCS mức độ 2 và XMC mức độ 1, 

Cụ thể: 

PCGDMNTNT: Duy trì 173/173 đơn vị, trong đó 105 đơn vị đạt chuẩn mức độ 3 (tăng 02 đơn vị so với năm 2022). 

PCGDTH: Duy trì 173/173 đơn vị đạt chuẩn mức độ 3. 

PCGDTHCS: Duy trì 173/173 đơn vị đạt chuẩn mức độ 2.

XMC: Duy trì 173/173 đơn vị đạt chuẩn mức độ 1, trong đó 164 đơn vị đạt chuẩn mức độ 2 (tăng 01 xã so với năm 2022).

Cấp huyện: 9/9 huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là đơn vị cấp huyện) duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT, PCGDTH mức độ 3, PCGDTHCS mức độ 2 (trong đó, thành phố Yên Bái duy trì chuẩn PCGD THCS mức độ 3); XMC mức độ 1 (trong đó 79 đơn vị duy trì chuẩn XMC mức độ 2).

Cấp tỉnh: Duy trì đạt chuẩn PCGDMNTNT, PCGDTH mức độ 3, PCGDTHCS mức độ 2, XMC mức độ 1. 

Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đảm bảo về số lượng, chất lượng đáp ứng các điều kiện theo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT.

Tiếp tục quan tâm xây dựng, phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên để tạo cơ hội và điều kiện cho mọi người được học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, bởi dưỡng nhân tài đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2025; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

UBND tỉnh yêu cầu các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, liên quan tổ chức thực hiện.
Minh Huyền