Yên Bái xây dựng, duy trì 712 mô hình “Dân vận khéo” lĩnh vực quốc phòng - an ninh

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/5/2023 | 3:50:19 PM

YênBái - Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai xây dựng 712 mô hình "Dân vận khéo” về lĩnh vực quốc phòng - an ninh ở khu dân cư.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã vận động nguồn xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh trong thôn xóm.
Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã vận động nguồn xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh trong thôn xóm.


Các mô hình đã phát huy vai trò các mô hình tự quản và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, vận động nhân dân tham gia hoạt động đấu tranh tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ tạo việc làm cho người lầm lỗi tại khu dân cư giúp họ hoàn lương hoà nhập cộng đồng...

Nhiều địa phương xây dựng, thực hiện đạt kết quả cao mô hình "Khu dân cư, dòng họ, chi đoàn, chi hội tự quản về an ninh trật tự, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội”; xây dựng tổ hoà giải tại cơ sở thôn, xóm, tổ dân phố; mô hình "Móc khoá an ninh", "Camera an ninh", "Địa chỉ tin cậy" tại cộng đồng  dân cư... 

Các mô hình "Dân vận khéo” trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh đã tăng cường mối đoàn kết quân dân, cùng chung trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.  

Thành Trung