Lục Yên đạt gần 100% thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/7/2023 | 1:58:13 PM

YênBái - Từ đầu năm đến nay, số lượng thủ tục hành chính (TTHC) được huyện Lục Yên giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ rất cao; trong đó: cấp huyện đạt 99,91%; cấp xã đạt 99,97%.

Tỷ lệ TTHC được cấp huyện ở Lục Yên giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,91%
Tỷ lệ TTHC được cấp huyện ở Lục Yên giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,91%

Đến nay, 100% hệ thống quản lý văn bản điều hành UBND cấp huyện, cấp xã đều đã kết nối, liên thông với UBND tỉnh.

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”; công khai, minh bạch TTHC và quy trình tiếp nhận, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã theo hướng hiện đại; tiếp tục chỉ đạo cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và cải cách chế độ công vụ công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành từ huyện đến cơ sở... 

Thành Trung