Mù Cang Chải: 99,9% hồ sơ qua dịch vụ công đúng hạn và trước hạn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/7/2023 | 4:07:02 PM

YênBái - Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 7/6/2023, toàn huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận, đưa vào hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái 13.695 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 13.637 hồ sơ, đạt 99,97%.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân thực hiện các giao dịch
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Mù Cang Chải hướng dẫn người dân thực hiện các giao dịch

Trong thời gian qua, huyện Mù Cang Chải thường xuyên chỉ đạo các cơ quan thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện và Bộ phận Phục vụ hành chính công tại các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ điều hành phần mềm hành chính công cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng quy định, quy trình; chấp hành nội quy, quy chế làm việc.

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã được cập nhật, công bố thường xuyên các văn bản mới do UBND tỉnh ban hành chuẩn hóa một số thủ tục, thủ tục theo từng lĩnh vực còn hiệu lực. Các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, thị trấn thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc, giải quyết công việc.

Từ ngày 15/12/2022  đến 7/6/2023, toàn huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận, đưa vào hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái 13.695 hồ sơ (tiếp nhận mới 13.131 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 564 hồ sơ) đã giải quyết 13.653 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng và trước hạn 13.637 hồ sơ, đạt 99,97%; 16 hồ sơ quá hạn, chiếm 0,029%. Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%. 

Tất cả các hồ sơ quá hạn đều được các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính viết thư xin lỗi và hẹn trả kết quả trong thời gian sớm nhất. 

Văn Tuấn