Yên Bái phấn đấu đào tạo nghề nông nghiệp cho 4.100 lao động nông thôn trong năm nay

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/8/2023 | 10:04:59 AM

YênBái - Tập trung đào tạo người lao động các nghề mới về công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo nghề trên địa bàn để đảm bảo hiệu quả…

Người dân Văn Yên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất.
Người dân Văn Yên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái vừa ban hành Văn bản số 1442/SNN-CCPTNT về việc triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023.

Với mục tiêu năm 2023 "hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn là 7.000 người gồm: nghề nông nghiệp 4.100 người, nghề phi nông nghiệp là 2.900 người”, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng và các nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chính sách và phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Đẩy mạnh truyền thông về công tác đào tạo nghề nông nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn bằng nhiều hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hội thảo, hội nghị, mô hình đào tạo có hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức cho lao động nông thôn về học nghề, giải quyết việc làm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố định hướng để các đơn vị, cơ sở tuyển sinh đào tạo nghề phối hợp UBND các xã tổ chức tư vấn, tuyển sinh đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động gắn với giải quyết việc làm; đào tạo người lao động các nghề mới về công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo nghề trên địa bàn để đảm bảo hiệu quả…

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động phối hợp với phòng chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố ký kết hợp đồng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, các chi hội, đoàn thể tại địa phương thực hiện tư vấn, định hướng, tuyển sinh và tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn…

Thu Trang