Yên Bái yêu cầu lựa chọn nhóm thủ tục hành chính gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/8/2023 | 8:54:50 AM

YênBái - Ngày 6/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 933/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch Cải cách Thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong kế hoạch của Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả...

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm cải cách hành chính công của tỉnh Yên Bái.
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm cải cách hành chính công của tỉnh Yên Bái.

Mục tiêu của Kế hoạch là đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thủ tục hành chính, giấy tờ công dân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để các phương án cải cách sớm đi vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương và từng cán bộ, công chức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả phản ứng chính sách thông qua việc kịp thời xem xét, điều chỉnh quy định, thủ tục hành chính cho phù hợp; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương.

Theo Kế hoạch, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 là tập trung thực thi dứt điểm các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thủ tục hành chính, giấy tờ công dân đã được phê duyệt; rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa 13 nhóm quy định, thủ tục hành chính trọng tâm; rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các nhóm thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, bảo đảm tính tổng thể, kế thừa và liên thông kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, để tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa 126 thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc trách nhiệm của 16 bộ, cơ quan ngang bộ, 402 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhóm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc trách nhiệm của 9 bộ, cơ quan ngang bộ và 111 thủ tục hành chính cần phân cấp thẩm quyền giải quyết thuộc trách nhiệm của 17 bộ, cơ quan ngang bộ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về việc rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa 13 nhóm quy định, thủ tục hành chính trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính trọng tâm đang là rào cản, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với nhiệm vụ rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các nhóm thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 59 nhóm thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên trên 12 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 6 bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ "làm thay, làm hộ" sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; đẩy mạnh việc thực hiện xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử.

Nắm bắt và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Tập trung rà soát, nhận diện và có giải pháp xử lý, tháo gỡ kịp thời các "điểm nghẽn”, "nút thắt”, vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh…

Phấn đấu Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2023 nằm trong Top 20 của cả nước

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo CCHC, Ban Chỉ đạo PCI tỉnh, chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương với UBND tỉnh.

Mục tiêu năm 2023, Yên Bái phấn đấu Chỉ số CCHC của tỉnh tiếp tục duy trì nằm trong Top 20 của cả nước; chỉ số PAPI tiếp tục năm trong nhóm "Trung bình cao"; chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 40 tỉnh dẫn đầu của cả nước.

TT (BT - Vietnam+)