Yên Bái triển khai kế hoạch thi hành 2 luật về xuất cảnh, nhập cảnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/9/2023 | 2:43:43 PM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch 199 triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm hộ chiếu cho người dân
Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm hộ chiếu cho người dân

Theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Quyết định số 947, ngày 12/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các nội dung của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật và các văn bản pháp luật liên quan để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao chủ trì, phối hợp phải chủ động, tích cực triển khai Kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện hai luật trên.

Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, phổ biến 2 luật cho cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Công an tỉnh chuẩn bị tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung hai luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chiến sỹ toàn lực lượng, nhất là cán bộ làm nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác quản lý xuất nhập cảnh đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến hai luật đến cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân các tổ chức kinh tế- xã hội, tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về 2 luật …

Toàn bộ nội dung kế hoạch 199 của UBND tỉnh:


Mạnh Cường