Kiên quyết, kiên trì phản bác luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/10/2023 | 7:39:33 AM

YênBái - Không ngừng cảnh giác, nhìn rõ bộ mặt thật của kẻ địch; từ đó, tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, bịa đặt, bôi nhọ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách kiên trì, quyết liệt… là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân yêu nước.

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giải cho các tác giả Cuộc thi viết với chủ đề
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giải cho các tác giả Cuộc thi viết với chủ đề "Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu”.

Các thế lực thù địch, cùng những kẻ bất mãn chế độ luôn ra sức chống phá Đảng, Nhà nước ta trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tư tưởng. Thông qua các bài viết được đăng tải trên Internet và các nền tảng mạng xã hội, kẻ xấu ra sức công kích chủ nghĩa xã hội (CNXH), phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); coi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lỗi thời; xuyên tạc về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau đổi mới; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; bịa đặt, xuyên tạc nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm sút lòng tin của dân với Đảng. 

Đặc biệt, chúng đã trắng trợn coi công cuộc phòng chống tham nhũng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng của ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cuộc đấu đá nội bộ, thanh trừng phe nhóm trong nội bộ Đảng… 

Trước sự chống phá quyết liệt của kẻ địch, Đảng, Nhà nước ta đã kiên trì đấu tranh và từng bước làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thông qua nhiều giải pháp cùng những bài viết, hình ảnh, video clip... đã làm sáng tỏ chân lý sáng ngời của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thành tựu của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là thành tựu của công cuộc đổi mới cũng như những kết quả tốt đẹp trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế… 

Những kết quả trong việc đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá ta trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng là rất quan trọng. Tuy nhiên, trước sự chống phá quyết liệt của kẻ thù và những kẻ bất mãn chế độ, tha hóa về tư tưởng, đạo đức, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; trong đó, có cả những người được đào tạo bài bản, từng có tiếng nói hoặc vị trí công tác nhất định trong hệ thống chính trị, trong xã hội thì chúng ta vẫn phải luôn luôn đề cao cảnh giác, ra sức, kiên trì và kiên quyết đấu tranh, phản bác lại những quan điểm sai trái của kẻ xấu.

Lịch sử dân tộc đã chứng minh, cả dân tộc Việt Nam đã lầm than dưới ách đô hộ của đế quốc, thực dân, nhà nước phong kiến đớn hèn, mục nát nhưng lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam chưa lúc nào giảm sút. Căm phẫn trước cảnh nước mất, nhà tan, rất nhiều cuộc khởi nghĩa do các anh hùng nông dân, sĩ phu yêu nước… đứng lên chống thực dân Pháp, nhưng kết cục đều thất bại. 

Chỉ đến khi Nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc tìm ra chân lý chủ nghĩa Mác, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam - đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cùng với đó là xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đạt được những thành tựu to lớn. Con đường đi lên CNXH do Đảng, Bác Hồ lựa chọn và tất cả dân tộc đi theo, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh là con đường duy nhất đúng đắn… 

Vậy mà, không ít những kẻ chống cộng cực đoan cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lỗi thời; Việt Nam không nên đi theo con đường CNXH. Vô số các bài viết, hình ảnh trên các trang mạng có nguồn gốc nước ngoài cho đăng tải những khó khăn của người dân về đời sống kinh tế; những hoàn cảnh éo le, nhất là những khiếm khuyết trong quản lý, vận hành cơ chế, chính sách, những vụ việc tham nhũng, tiêu cực… để làm dẫn chứng chứng minh sự sai lầm khi đi theo con đường đi lên CNXH. 

Chúng còn trắng trợn cho rằng: "Kiên định CNXH chỉ có lợi cho sự tồn tại của Đảng Cộng sản”, "Mất nước cũng được nhưng không được mất Đảng”… Những luận điệu của chúng thật nực cười, khi sự thật là Đảng ta là Đảng cầm quyền, là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tin tưởng sâu sắc. 

Kể từ khi ra đời, Đảng không còn mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì sự no ấm, hạnh phúc của nhân dân. Trên các trang VOA, RFA… những kẻ mang danh là trí thức, học giả lại cho rằng "Chủ nghĩa Cộng sản, Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ là phương tiện giải phóng dân tộc; khi nước nhà đã độc lập, đất nước đã hòa bình… thì lập tức phải từ bỏ, nếu không từ bỏ, cả dân tộc Việt Nam sẽ đi vào ngõ cụt…”. 

Thực tiễn đã chứng minh, luận điệu của kẻ xấu không thực tiễn, phi lịch sử và phản khoa học, bởi Chủ nghia Mác - Lê nin đã được vận dụng sáng tạo tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cả dân tộc đã cùng một chí hướng đánh đuổi thực dân, đế quốc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Khi có hòa bình, cả nước đã hàn gắn vết thương chiến tranh trong bối cảnh bao vây, cấm vận của các nước lớn và Việt Nam đã khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. 

Đặc biệt, công cuộc đổi mới do Đảng khởi sướng, Việt Nam đã xây dựng và vận hành nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và đã đạt được nhiều thành tựu không thể phủ nhận. Như vậy, có thể thấy, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam không chỉ trong công cuộc dựng nước, giữ nước mà còn là nền tảng tư tưởng trong suốt quá trình dựng xây nước nhà hùng cường, để dân ta được hưng thịnh. 

Từ đó, có thể khẳng định, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là một nhu cầu tất yếu, hoàn toàn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử Việt Nam và tình hình thế giới cũng như phù hợp với xu hướng phát triển của nhân loại tiến bộ.

Bên cạnh rất nhiều thành tựu đã đạt được, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận những khiếm khuyết; tồn tại, hạn chế vẫn diễn ra ở một số cấp, nhiều ngành; trong đó, có tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Vấn đề này đã được Đảng chỉ rõ "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã thoái hóa, biến chất, tham nhũng, tiêu cực… làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng, làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ…”. 

Xuất phát từ thực tiễn đó, Đảng, Nhà nước đã đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực, chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đã thu được nhiều kết quả rất quan trọng. Không ít cán bộ từ cấp trung ương đến địa phương nhận kỷ luật vì vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật,  thể hiện cuộc chiến với giặc nội xâm của Đảng là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. 

Từ đó, lòng tin của nhân dân với Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhân lên; uy tín của Đảng được nâng cao; đất nước thu được nhiều thành tựu lớn trong phát triển kinh tế - xã hội; cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thu được nhiều kết quả tốt; vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế ngày càng khẳng định rõ nét... 

Tuy nhiên, những thành tựu đó lại càng khiến những kẻ thù địch, bất mãn lo sợ và tìm mọi phương cách chống phá bằng vô số những luận điệu: "Độc đảng sẽ sinh ra cửa quyền, tham nhũng, tiêu cực; cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến thanh trừng phe nhóm trong Đảng... 

Thực tiễn, các nhà nghiên cứu tư tưởng cũng đã chỉ ra rằng, tham nhũng, tiêu cực là "khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực nhà nước; do vậy, đây là căn bệnh của bất kỳ xã hội, quốc gia hay ở bất kỳ chế độ chính trị nào. 

Chỉ rõ tâm địa của các thế lực thù địch, bọn phản động và cơ hội chính trị; truyền bá, làm sáng tỏ sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê nin; nêu bật những thành tựu của nước nhà và nhìn nhận thẳng thắn những khiếm khuyết để có hướng khắc phục… đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà trực tiếp là các cơ quan truyền thông. 

Không ngừng cảnh giác, nhìn rõ bộ mặt thật của kẻ địch; từ đó, tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, bịa đặt, bôi nhọ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách kiên trì, quyết liệt… là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân yêu nước.

Lê Phiên