Yên Bái: Đảng mạnh nhờ đảng viên nêu gương học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/11/2023 | 7:48:49 AM

YênBái - Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương khen thưởng.
Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương khen thưởng.

Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từng bước đi vào cuộc sống, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương ngày 18/5/2021: "Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhất là người đứng đầu... Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau”, "đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. 

Đồng thời, xác định, từ việc nêu gương của mỗi CBĐV sẽ hướng tới việc xây dựng tập thể nêu gương, đơn vị nêu gương để từng bước lan tỏa giá trị của người CBĐV và của tổ chức đến với nhân dân, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộ. 

Thực tế cho thấy, tư tưởng và phong cách "nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là "kim chỉ nam” cho mọi hành động cách mạng của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vừa hồng, vừa chuyên hiện nay. 

Vì vậy, mỗi CBĐV cần thấm nhuần tư tưởng nêu gương, nghiêm túc thực hiện những quy định của Đảng về nêu gương để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xứng đáng là "người đầy tớ trung thành của nhân dân” như lời dạy bảo của Bác. 


Nhằm cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ngoài việc xác định thực hiện tốt các quy định về nêu gương của BCH Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 09 về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. 

Đặc biệt là Quy định số 16-QĐ/TU ngày 15/11/2021 về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. 

Trên cơ sở triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, việc nêu gương của CBĐV trong toàn Đảng bộ đã có những chuyển biến tích cực. Vai trò tiên phong, gương mẫu của CBĐV, nhất là các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được thể hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "học tập đi đôi với làm theo” từ tư tưởng, chính trị đến đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc. 

Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những vấn đề gây phản cảm về tác phong công tác, lối sống trong CBĐV, góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điếm sai trái, thù địch; thúc đẩy việc tự giác nêu gương, đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh, giản dị, tiết kiệm. 


Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc triển khai thực hiện "Nói đi đôi với làm” và quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: "Cán bộ giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”, đã tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của CBĐV toàn tỉnh trong quá trình thực thi các nhiệm vụ chính trị, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng văn hóa Đảng của Đảng bộ tỉnh Yên Bái. 

Thực hiện lời dạy của Bác: "Bổn phận của mọi CBĐV là: cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc”, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo Thường trực, BTV, BCH Đảng bộ tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động "Ngày thứ Bảy cùng dân”, cùng doanh nghiệp, trực tiếp tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ ở tổ dân phố, khu dân cư, ở các thôn, bản từ vùng thấp tới vùng cao, vùng sâu của tỉnh để lắng nghe, trao đổi, tiếp thu và cho ý kiến chỉ đạo khi nhân dân đề xuất, kiến nghị, thắc mắc. 

Qua đó, cán bộ cấp tỉnh đã trở thành những tấm gương sáng cho cán bộ cấp huyện, cấp xã trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, việc đánh giá CBĐV thực hiện trách nhiệm nêu gương hàng năm đã được triển khai đi vào nền nếp theo 3 mức độ: nêu gương tốt, nêu gương và chưa nêu gương. 

Kết quả đó được chứng minh ngay trong năm đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - năm 2021, số CBĐV thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của toàn Đảng bộ là 49.620 đồng chí, đạt 90,9%, vượt 40,9%. 

Trong đó, số cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương là 5.647 đồng chí, đạt 96,9%, vượt 26,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Năm 2022, số CBĐV thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương là 51.740 đồng chí, đạt 93,2%, vượt 43,2%. 

Trong đó, số cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương là 5.487 đồng chí, đạt 96,7% và vượt 26,7% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra. 

Đây chính là kết quả của sự cụ thể hóa quan điểm Đại hội XIII của Đảng về trách nhiệm "nêu gương” của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay mà Tỉnh ủy Yên Bái đã quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được. 

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng nêu gương, học tập và làm theo Bác trong CBĐV toàn tỉnh, song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần "tự soi, tự sửa”, tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một sổ vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều hình thức tổ chức cụ thể, thiết thực như hội thảo, tọa đàm, BTV Tỉnh ủy xác định, mỗi CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tiếp tục làm tốt hơn nữa 3 nhiệm vụ: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của CBĐV; đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vì sự phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” của tỉnh và sự phồn vinh của đất nước trong giai đoạn mới. 

Để làm được điều đó, mỗi CBĐV ngoài tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, nói đi đôi với làm, cần phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, để xứng đáng là hạt nhân đoàn kết, tập hợp quần chúng, như lời dạy của Bác: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". 

Đặc biệt, phải gắn việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác ngay trong mỗi địa bàn, tổ dân phố, khu dân cư từ vùng thấp tới vùng cao của tỉnh. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thanh Hương