Trường Chính trị tỉnh Yên Bái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua tuyên truyền, giảng dạy lý luận chính trị

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/11/2023 | 7:40:39 AM

YênBái - Sau 2 năm thực hiện Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên (CBĐV).

Đồng chí Lê Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
Đồng chí Lê Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Ngày 27/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Đề án số 03 về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021 - 2025”.

Sau 2 năm thực hiện, Trường Chính trị tỉnh có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên (CBĐV). Để làm rõ hơn kết quả đạt được trong thực hiện Đề án 03, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái trao đổi với đồng chí Lê Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

P.V: Với kinh nghiệm nhiều năm quản lý, giảng dạy LLCT, đồng chí nhận định thế nào về bối cảnh, tình hình chính trị thế giới, trong nước cũng như ở địa phương? Thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch hiện nay?

Đồng chí Lê Thị Huệ: Thời gian qua, tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sâu sắc. Cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine ngày càng phức tạp hơn… 

Trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, lịch sử và hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo cấp cao. Tình hình kinh tế - xã hội duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội của người dân được quan tâm. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tội phạm về ma túy và quản lý kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; các trang mạng xã hội có số lượng thành viên lớn, tiềm ẩn nhiều yếu tốt phức tạp, phát hiện có hoạt động chia sẻ thông tin, bài viết của một số đối tượng có nội dung xấu, những bài viết chưa kiểm chứng, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Đối với hoạt động của các thế lực thù địch, chúng ta cần nhận diện âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị là xóa bỏ NTTT của Đảng ta, xóa bỏ chế độ XHCN, tạo ra khoảng trống về tư tưởng, lý luận nhằm đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống tinh thần của nhân dân ta, tiến tới xoay chuyển quỹ đạo phát triển của Việt Nam đi chệch hướng XHCN. 

Phương thức mới các thế lực thù địch hay sử dụng như: gây dựng nhiều tổ chức phản động; sử dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng; đồng thời, đăng những video clip xấu, độc hại lên mạng xã hội; tạo lập các website giả mạo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có uy tín để đăng tải thông tin xuyên tạc; sử dụng lực lượng tôn giáo tại các điểm nóng để đẩy mạnh hoạt động "dân chủ, nhân quyền” tạo bất ổn về an ninh chính trị…

P.V: Trước tình hình thực trạng đó, Trường Chính trị tỉnh đã có biện pháp như thế nào để đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy LLCT gắn với thực hiện Đề án số 03 và có những hoạt động, chương trình nổi bật nào được triển khai để thực hiện?

Đồng chí Lê Thị Huệ: Xác định rõ tầm quan trọng của công tác BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, vai trò, trách nhiệm của CBĐV, giảng viên là những người trực tiếp giảng dạy, truyền bá nội dung lý luận chính trị cho cán bộ các cấp; Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Đề án số 03; Hướng dẫn số 49 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về "Hướng dẫn đấu tranh, cảm hóa CBĐV, văn nghệ sĩ, trí thức bất mãn, cơ hội chính trị” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hàng năm của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh. 

Trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Đề án 03 giúp CBĐV, giảng viên và học viên nhận thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc NTTT của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ nhà trường. Trong đó, nhà trường tập trung vào các nhóm giải pháp: 

Thứ nhất, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực. Theo đó, nhà trường chỉ đạo và quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Đề án số 03 gắn với việc quán triệt nêu gương của CBĐV, giảng viên. Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, giảng viên, học viên quan tâm chia sẻ những thông tin tích cực, các bài viết đấu tranh phản bác trên các báo, tạp chí và các trang thông tin chính thống. Thường xuyên chỉ đạo các chi bộ quán triệt rõ đến CBĐV, giảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội; kỷ luật phát ngôn, không tạo, lập nhóm đưa tin, chia sẻ, đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng. 

Thứ hai, thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục LLCT, cập nhập kiến thức cho CBĐV. Năm 2021, Trường Chính trị tỉnh đã hoàn thành biên soạn chuyên đề "Công tác BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới ở Yên Bái” trong tập  bài giảng "Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương” thuộc chương trình Trung cấp LLCT - hành chính và đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thẩm định, đánh giá là một trong những trường chính trị tỉnh biên soạn giáo trình đạt chất lượng tốt. 

Nội dung bài giảng cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở Yên Bái… Qua đó, học viên nâng cao nhận thức, niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. 

Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: "Nghiên cứu vận dụng nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay" tại Trường Chính trị tỉnh, tháng 4/2023. 

Tiếp đó, năm 2022, Trường Chính trị tỉnh đã chủ trì tổ chức thành công 2 hội thảo khoa học cấp tỉnh "Tăng cường BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở Yên Bái” và nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với 300 đại biểu tham gia; năm 2023, chủ trì tổ chức hội thảo cấp tỉnh nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, BVNTTT của Đảng, tạo khí thế phấn khởi, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. 

Thứ ba, tăng cường hoạt động quản lý, kiểm soát thông tin trên Internet, mạng xã hội và trên báo chí. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật, xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch. Trên wedsite Trường Chính trị tỉnh, fanpage "Ánh Dương” hoạt động tích cực và hiệu quả, thu hút được sự quan tâm, theo dõi của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân dân và cộng đồng mạng. Nhiều bài viết được tiếp cận, tương tác tốt, nội dung mang tích chất lý luận, ngắn gọn, phù hợp tạo hiệu ứng tốt.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Anh Dũng (thực hiện)