Yên Bái yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/11/2023 | 9:17:48 AM

YênBái - Để nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.
Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Theo đó, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023, Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; việc quán triệt, phổ biến phải thực sự hiệu quả, phù hợp, tránh việc làm hình thức, làm lấy lệ.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền; chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý kịp thời, hiệu quả, gắn trách nhiệm cá nhân đối với từng bước, từng khâu xử lý công việc…

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhận văn bản, hồ sơ (tất cả các văn bản) thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương phải được chỉ đạo, xử lý, giải quyết, tổ chức thực hiện ngay trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản (trừ trường hợp văn bản, nhiệm vụ hoặc pháp luật có quy định cụ thể về thời hạn xử lý). 

Đối với văn bản, nhiệm vụ có nội dung, vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập (với lý do chính đáng) thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan chủ trì nhận, xử lý văn bản kịp thời có thông báo, phản hồi về lý do chưa xử lý, giải quyết và dự kiến thời hạn xử lý, hoàn thành để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và theo dõi, phối hợp.

Đối với cơ quan, đơn vị gửi văn bản, hồ sơ, yêu cầu trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản, nếu chưa nhận được kết quả xử lý/phản hồi (hoặc văn bản tham gia ý kiến) của cơ quan chủ trì xử lý thì cơ quan, đơn vị đã gửi văn bản kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, đưa vào kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính và bình xét, đánh giá chất lượng hàng năm đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu để chậm, muộn văn bản.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo rà soát, thống kê toàn bộ các văn bản, công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền nhưng còn tồn đọng, chưa được xử lý, giải quyết, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan; các văn bản, công việc, nhiệm vụ đã được gửi đến các sở, ngành có liên quan để phối hợp, thẩm định, tham gia ý kiến nhưng chưa nhận được phúc đáp, phản hồi của cơ quan, đơn vị liên quan…

Thành Trung