Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ kiểm tra công vụ đột xuất trong hệ thống

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/11/2023 | 2:03:04 PM

YênBái - Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ thành lập Tổ kiểm tra công vụ đi kiểm tra đột xuất tại đơn vị về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị.

Bộ phận một cửa của BHXH tỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Bộ phận một cửa của BHXH tỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Ngày 25/10/2023, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 3476/BHXH-TCCB về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương cơ quan hành chính nhà nước; Công văn số 3487/UBND-NC ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tiếp tục đôn đốc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đó, BHXH tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoach số 1698/KH-BHXH về kiểm tra công vụ đột xuất năm 2023 nhằm tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc của công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống BHXH tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí tài sản, lãng phí thời gian; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính: thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, không rõ trách nhiệm, gây nhũng nhiều, phiền hà trong giải quyết công việc; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành, đơn vị.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đề nghị bổ sung, sửa đổi các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo đúng quy định, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết. Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện và trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết. Việc công khai phải đầy đủ thông tin, đúng quy định bảo đảm dễ tiếp cận, dễ khai thác, dễ sử dụng nhằm tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm đến mức thấp nhất chi phí của người dân và doanh nghiệp đến giao dịch công tác. 

Tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân về trình độ chuyên môn, thái độ, hiệu quả phục vụ của công chức, viên chức trong giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính. 

BHXH tỉnh cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm tất cả các nhiệm vụ được giao thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình phụ trách; chịu trách nhiệm về việc đế chậm tiến độ, không hoàn thành hoặc không thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Quán triệt đến toàn thể viên chức và người lao động thuộc đơn vị chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công cộng với phương châm "lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”. 

Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ được giao; đồng thời thành lập Tổ kiểm tra công vụ đi kiểm tra đột xuất tại đơn vị về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị. Có hình thức khen thưởng, động viên, biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có sáng kiến cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc liên quan đến người dân và giải quyết thủ tục hành chính.

Đức Toàn – Bích Hoa