Yên Bái sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/12/2023 | 8:23:34 AM

YênBái - Ngày 5/12, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các quỹ đất được san tạo để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Vân Hội (Trấn Yên)
Các quỹ đất được san tạo để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở xã Vân Hội (Trấn Yên)

Quyết định 27 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Yên Bái.

Cụ thể, Quyết định này đã sửa đổi, sung các điều 5, 6, 11, 13, 17, 19 của Quyết định số 12. Theo đó

Sửa đổi, bổ sung Điều 5
"Điều 5. Điều kiện đối với đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất
1. Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 119 của Luật Đất đai.
2. Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để
đấu giá quyền sử dụng đất.
3. Việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện đối với từng thửa đất;
4. Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
đối với đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở”.

Sửa đổi, bổ sung Điều 6:
"Điều 6. Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
1. Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:
a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai. Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có hai (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên;
b) Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
c) Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;
d) Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;
đ) Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.
2. Điều kiện hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:
a) Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai và đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;
 b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản này và điểm b, điểm đ khoản 1 Điều này.”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11:
"1. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:
a) Các quỹ đất thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh và các trường hợp đấu giá khác theo quy định của Luật Đất đai;
b) Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.”.

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13:
"3. Việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.”.

Sửa đổi, bổ sung Điều 17:
"Điều 17. Cấp giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất và bàn giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.”

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 4 Điều 19:
"1. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
4. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định thì người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định. Khoản tiền đặt cọc của người bị huỷ Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất được nộp vào ngân sách nhà nước".

Cùng đó, Quyết định số 27 đã bãi bỏ Điều 18 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND và Bãi bỏ khoản 6 Điều 1 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND.

Minh Quang