Yên Bái đạt trên 89% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/12/2023 | 9:08:23 AM

YênBái - Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2023, tỉnh Yên Bái đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển trên 1.410 tỷ đồng. Đến nay, giải ngân trên 1.283 tỷ đồng, đạt 89,3% kế hoạch.

Công ty TNHH Nhật Minh Yên Bái đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án xây dựng nhà ở cho học sinh bán trú, nội trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Khao Mang, huyện Mù Cang Chải.
Công ty TNHH Nhật Minh Yên Bái đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án xây dựng nhà ở cho học sinh bán trú, nội trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Khao Mang, huyện Mù Cang Chải.

Thực hiện 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023, tỉnh Yên Bái đã giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển là 1.410.102 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 1.243.902 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương đối ứng 193.614 triệu đồng, gồm: vốn ngân sách tỉnh 55.000 triệu đồng, vốn ngân sách huyện 138.614 triệu đồng triển khai thực hiện các dự án. 

Đến hết tháng 11/2023, toàn tỉnh đã giải ngân 1.283.819 triệu đồng/1.410.102 triệu đồng , bằng 89,3% kế hoạch. Đã phân bổ chi tiết 100% vốn cho các dự án đầu tư, gồm: vốn ngân sách trung ương giải ngân 1.151.346 triệu đồng/1.243.902 triệu đồng, bằng 92,6% kế hoạch; vốn ngân sách địa phương đối ứng giải ngân đạt 132.473 triệu đồng/193.614 triệu đồng, bằng 68,4% kế hoạch.

Để có được những kết quả trên, tỉnh Yên Bái đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo các cấp; xây dựng, chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị các điều kiện khác để sẵn sàng triển khai thực hiện ngay sau khi được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư các chương trình MTQG, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025; triển khai đồng bộ một số giải pháp hiệu quả, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tại địa phương.

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung, danh mục đầu tư thuộc chương trình MTQG luôn được xác định trên cơ sở có sự đồng thuận, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, các cấp, các ngành; đồng thời có sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Tỉnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (các dự án dưới 5 tỷ đồng); phê duyệt dự toán nhiệm vụ để thực hiện các chương trình; chỉ đạo các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành rút ngắn thời gian thẩm định dự án (không quá 3 ngày làm việc/hồ sơ); xây dựng kịch bản giải ngân, chi tiết tiến độ thực hiện các dự án...

Hàng tháng, tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trực tiếp nắm bắt tiến độ thực hiện giải ngân; kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; thường xuyên tổ chức hội nghị trao đổi, thảo luận, học hỏi, chia sẻ về các cách làm hay, sáng tạo của một số sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh. 

Tổ chức nhóm hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia trên nền tảng Zalo với 200 thành viên từ cấp tỉnh xuống cấp xã, kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của trung ương, tỉnh đến cơ sở, cùng với đó kịp thời giải đáp khó khăn vướng mắc cho các đơn vị triển khai dự án. 

Tăng cường lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện, trong đó lấy mục tiêu xây dựng nông thôn mới làm trung tâm, tạo động lực thu hút nguồn vốn xã hội hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động, chung tay góp phần hoàn thành nhiệm vụ của các chương trình MTQG...

Đức Toàn