HĐND Văn Yên phát huy vai trò người đại biểu dân cử

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/12/2023 | 8:58:15 AM

YênBái - Các đại biểu HĐND huyện đã nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát và tái giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương, nơi ứng cử.

Thường trực HĐND huyện Văn Yên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 69 tại xã Phong Dụ Hạ
Thường trực HĐND huyện Văn Yên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 69 tại xã Phong Dụ Hạ

Phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, thời gian qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Văn Yên đã có nhiều đổi mới, chất lượng nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu.

Thường trực HĐND huyện đã ban hành kế hoạch về nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ và đại biểu HĐND huyện; các cuộc giám sát chuyên đề đảm bảo theo luật định và quy định về quy trình giám sát chuyên đề; đẩy mạnh giám sát thường xuyên, tổ chức khảo sát thực tế trước khi triển khai giám sát chuyên đề. Các đại biểu HĐND huyện đã nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát và tái giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương, nơi ứng cử. 

Đồng chí Triệu Tòn Triệu - Phó Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên cho biết: Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên và giám sát đột xuất đối với những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Năm 2023, HĐND huyện giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025. 

Còn từ đầu năm đến nay, riêng Thường trực HĐND huyện đã chủ trì, phối hợp với các ban HĐND huyện thực hiện được 4 cuộc giám sát chuyên đề. Nội dung giám sát chủ yếu liên đến các lĩnh vực như: công tác chỉnh lý biến động đất đai sau khi thực hiện hiến đất làm đường giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn; giám sát việc thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn; giám sát việc thực hiện quản lý, duy trì, nhân rộng mô hình các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo Nghị quyết số 69 và Nghị quyết số 05 của HĐND… 

Đồng chí Khổng Giang Lam – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Mậu A chia sẻ: "Thông qua các cuộc giám sát của HĐND, các ban HĐND huyện đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế giúp cho cơ sở chúng tôi kịp thời nắm bắt điểu chỉnh, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chỉnh lý biến động đất đai sau khi thực hiện hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách khi triển khai thực hiện  ở cơ sở…”


Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện giám sát và hỗ trợ hộ nghèo cây cam giống tại xã Nà Hẩu.

Trên cơ sở Chương trình giám sát năm 2023, các ban của HĐND huyện cũng đã chủ động tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề, thành lập Đoàn giám sát, ban hành kế hoạch chi tiết cho các cuộc giám sát, bố trí thời gian, thu thập thông tin, lựa chọn hình thức giám sát phù hợp với từng chuyên đề. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong hoạt động giám sát, không để trùng lặp về nội dung, thời gian và địa điểm giám sát. 

Trong năm, các ban của HĐND huyện đã tổ chức 5 cuộc giám sát tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đề nghị, kiến nghị của công dân; giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm sau đào tạo tại vùng dân tộc thiểu số; giám sát việc quản lý chi trả kinh phí đối với các hoạt động khoán bảo vệ rừng; giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Qua giám sát cho thấy, việc triển khai thực hiện nghị quyết tại các kỳ họp thứ 8 và thứ 11 của HĐND huyện về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đều được UBND huyện tổ chức triển thực hiện kịp thời; các xã, thị trấn xây dựng, đưa vào nghị quyết trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao và tình hình của địa phương. Các địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Người dân cơ bản được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội và các chương trình, dự án của Nhà nước hỗ trợ. 

Ông Nguyễn Hải Âu - Tổ trưởng Tổ dân phố số 10, thị trấn Mậu A cho biết: Qua theo dõi tại các kỳ họp của HĐND huyện, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau mỗi kỳ họp đã được trả lời một cách thỏa đáng. Các báo cáo đã đánh giá rõ các kiến nghị đã và đang được giải quyết, các kiến nghị chưa được giải quyết và nguyên nhân. Tôi mong rằng, các đại biểu HĐND huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ, gắn bó với cử tri và nhân dân nơi ứng cử, vừa lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, vừa giám sát, tác động và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

Cùng với hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện tích cực chủ động, đổi mới phương thức hoạt động trong công tác tổ chức kỳ họp; thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn; nhất là các đại biểu HĐND huyện đã tích cực tham gia thảo luận và chất vấn đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện.

Đức Toàn