Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/12/2023 | 4:21:52 PM

YênBái - Chiều 7/12, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng đến cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, các đoàn thể Khối bằng nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả. 

Toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức 527 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 176 tổ chức đảng và 990 đảng viên. Cấp uỷ các cấp đã giám sát định kỳ 29 tổ chức đảng và 89 đảng viên. 

Qua giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện cơ bản tốt nội dung giám sát, kịp thời giúp các tổ chức đảng theo dõi, nắm bắt nhằm nhắc nhở để cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, ngăn chặn sớm không để hạn chế, khuyết điểm để trở thành sai phạm, vi phạm kỷ luật của Đảng. 

Trong năm, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 57 tổ chức đảng và 786 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận, các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện cơ bản tốt nội dung được kiểm tra. Chất lượng công tác KTGS từng bước được nâng lên, các cuộc KTGS được tiến hành cơ bản đúng nguyên tắc, quy trình, phương pháp, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.  

Về giám sát chuyên đề, ủy ban kiểm tra các cấp đã giám sát 45 tổ chức đảng, 115 đảng viên là cấp uỷ viên, kiểm tra 45 tổ chức đảng. Qua công tác KTGS, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 4 trường hợp bằng hình thức Khiển trách. 

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 160 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối trong thực hiện Kết luận số 34 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác KTGS của Đảng đến năm 2030; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ Khối; thực hiện nghiêm túc chương trình KTGS năm 2024 của Đảng ủy Khối và của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy đã ban hành; chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời kiểm tra ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, xử lý nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật...

Anh Dũng